top of page

Drammi Tal- Passjoni

Ninsabu fi zmien tar- Randan u dan iz-zmien ghal- knisja kattolika huwa zmien ta’ riflessjoni pero huwa wkoll il- mument fejn il- knisja ticcelebra l- akbar grajja fl-istorja taghha.


F’ Malta il-grajja tal- Gimgha Mqaddsa tigi iccelebrata fil- parrocci kollha pero ma’ nistghux nghidu hekk ghal- purcissjonijiet. Mhux kull parrocca ghandha din il-purcissjoni tal- Gimgha l- Kbira. 

Tajjeb li nghidu li kien il- Koncilju ta’ Trent, jigifieri il- koncilju li sar fis- seklu sittax li stabilixxa certi cerimonji fi hdan il- knisja kattolika. Dan sar biex jirribatti ghal- dak li kien ghaddej u qed nirreferu ghal- riforma li Lutheru ried jaghmel. Minn naha l- ohra l- knisja kattolika fasslet il- Kontro Riforma w appuntu wahda mill- instruzzjonijiet hi li l- messagg nisrani ghandu jitwassal lil-poplu,anke lill- dawk li ma kienux jafu jaqraw u jiktbu permess tax- Xogholijiet tal- Arti inkluz l- istatwi , pitturi, ecc.


Jekk wiehed jirrifletti sewwa l- purcissjoni tal- Gimgha l- Kbira , il- mod kif inhi mfassla, ma huwa xejn hlief rakkont tal- Passjoni u l- Mewt ta’ Sidna Gesu Kristu. Fis- sekli ta wara l- Koncilju minn kien jaf jaqra seta jaqra l- hajja ta Gesu mill- kotba, pero il- Knisja riedet twassal il- messagg tal- iskrittura mhux lil dawn in- nies biss izda lill kulhadd u ghaldaqstant giet imwielda din il- purcissjoni fuq il- misteru tad-tbatija.

L- iskopp li nholoq dan is- sit huwa biex nisponu lilkom id- dilettanti dak kollhu li ghandu x'jaqsam ma din il-grajja. F'dan is- sit ghandkom issibu taghrif u ritratti dwar il-vari fil- gzejjer Maltin, statwarji, purcissjonijiet, wirjiet, drammi, artikli marbuta mal- Gimgha Mqaddsa w ir-restawr, films, soundtracks u ferm aktar.

Minn qalbna nirringrazzjawkom talli ghogobkom izzuru dan is-sit u nittamaw li jkun ta  nteress u nformazzjoni ghalikom id- dilettanti.

Copyright   2017.  All Rights Reserved.  Website designed by Wayne Mallia.        Contact Us: 9917 2787 or email on waynemallia80@gmail.com

bottom of page