top of page

L- ARKA TAL- PATT

X’ inhi l- arka tal- patt? Hafna drabi din tkun id- domanda ta' bosta, forsi mal- aktar ta' dawk li m' humiex daqshekk midhla tal- Gimgha Mqaddsa jew li ma jidhlux daqshekk fil- fond fil- qari tal- Bibbja. L- arka tal- ​patt kienet kaxxa sagra li ġiet maħduma mill- ​Iżraelin tal- ​qedem skont il- ​kmand u d-​ disinn li ried Alla. L- ​Arka kienet il-​ post fejn tpoġġiet u ġiet protetta “t-​ Testimonjanza” l- ​Għaxar Kmandamenti li kienu miktubin fuq żewġ twavel tal-​ ġebel. L-​Arka kienet twila 2.5 kubiti,

fef1ruxojnfwkb2l3rpd.jpg

wiesgħa 1.5 kubiti, u għolja 1.5 kubiti (111 x 67 x 67 ċentimetru). Kienet magħmula mill-​ injam tal- ​akaċja u kienet miksija minn ġewwa u minn barra bid-​ deheb, u kellha bordura artistika. L-​ għatu tagħha li kien magħmul minn deheb pur, kellu fuqu żewġ kerubini, wieħed fuq kull naħa. Kienu faċċata taʼ xulxin b'

’wiċċhom lejn l- ​għatu u kellhom ġwinħajhom miftuħin ’il fuq, li bihom kienu jagħmlu dell fuq l-​ għatu. L-​Arka kellha erbaʼ ħolqiet magħmulin minn deheb imdewweb imwaħħlin ’il fuq mis-​saqajn tagħha. Lasti magħmulin mill- ​injam tal-​akaċja, li kienu miksijin bid-​ deheb, kienu mgħoddijin minn dawn il- ħoloq biex bihom tinġarr l- ​Arka. L-​ Arka għall-​ ewwel kienet tinżamm fil- parti msejħa l- aktar Qaddis tat-​tabernaklu, tinda għall-​ qima li setgħet tinġarr u li kienet ġiet magħmula fl-​ istess żmien tal- ​Arka. L-​ aktar Qaddis kien mifrud b’ purtiera biex il-​ qassisin u n- ​nies ma kienux ikunu jistgħu jarawh. Il-​qassis il-​ kbir biss setaʼ jidħol f ’din il-​ parti w jara l-​ Arka, darba fis-​sena f’ Jum it- ​Tpattija. Aktar tard, l- ​Arka ttieħdet fl- ​aktar Qaddis fit-

185px-Royal_Arch_Room_Ark_replica_2.jpg

tempju taʼ Salamun. L-​ Arka kienet post fejn jinżammu affarijiet sagri li kienu se jfakkru lill- ​Iżraelin fil- ​patt, jew ftehim, li Alla kien għamel magħhom ħdejn il-​ Muntanja Sinaj. Kellha wkoll irwol importanti fiċ-​ ċerimonja taʼ Jum it-​ Tpattija. It-​twavel tal-​ ġebel li kellhom imnaqqxin fuqhom l-​ Għaxar Kmandamenti kienu l-​ ewwel oġġetti li tpoġġew fl- ​Arka. Aktar tard tpoġġew fiha bieqja tad-​ deheb bil-​ manna u “l- ​bastun t’ Aron li warrad.” Jidher li maż-​ żmien il- ​ġarra u l-​ bastun kienu tneħħew, għax meta l-​ Arka ttieħdet fit- ​tempju dawn ma nstabux fiha. L-​ Arka kellha tinġarr mil-​ Leviti fuq spallejhom permezz tal- ​lasti tal- ​injam tal-​ akaċja. Il- ​lasti kellhom jitħallew imwaħħlin mal -​Arka, biex il-​ Leviti qatt ma jmissuha. “Il-​ purtiera li tifred” il-​ Qaddis mill-​ aktar Qaddis kienet tintuża biex tgħatti l-​ Arka waqt li kienet tinġarr. L-​ Arka kienet assoċjata mal-​ preżenza t’ Alla. Pereżempju, is- ​sħaba li kienet tidher fuq l-​Arka fl- ​aktar Qaddis u fuq il-​ kampijiet tal- ​Iżraelin kienet sinjal tal- ​preżenza w il-​ barka taʼ Ġeħova. Ukoll, il- ​Bibbja tgħid li Ġeħova “(qagħad) bil​qiegħda fuq il-​kerubini,” iż-​ żewġ kerubini li kienu fuq l-​ għatu tal-​ Arka. Għalhekk, dawn il- ​kerubini kienu “r-​ rappreżentazzjoni tal-​ karru” taʼ Ġeħova. Minħabba dak li kienet tissimbolizza l-​ Arka, is- ​Sultan David setaʼ jikteb li Ġeħova kien “qed jgħammar f’ Sijon” wara li l- ​Arka ttieħdet hemmhekk. Il-​ Bibbja tuża diversi termini għal din il-​ kaxxa sagra, bħall-​ “Arka tat-​testimonjanza,” “l-​ Arka tal-​ patt,” “l-​ Arka taʼ Ġeħova,” u “l- ​Arka tas-​ saħħa tiegħek (taʼ Ġeħova).”

L- ​għatu tal- ​Arka kien imsejjaħ “l- ​għatu propizjatorju,” jew “il- ​post tal-​maħfra. ”Dan it- ​terminu jirreferi għall-​użu speċjali li kellu l- ​għatu f’ Jum it-​Tpattija, meta l-​ qassis il- ​kbir taʼ Iżrael kien iroxx id-​ demm tas- ​sagrifiċċju tal-​annimali lejn u quddiem l- ​għatu. Dawn l-​azzjonijiet li kien jagħmel il-​qassis il-​kbir kienu jpattu, jew jgħattu, għad-​

fate-of-the-lost-ark-revealeds-featured-

dnubiet tiegħu nnifsu, taʼ daru, u tal- ​kongregazzjoni kollha kemm hi t’ Iżrael. M’ hemm l-​ ebda evidenza li għadha teżisti. Il-​ Bibbja turi li l-​ Arka m’ għadhiex iktar bżonjuża minħabba li l- ​patt li kien assoċjat magħha ġie mibdul maʼ “patt ġdid,” li ġie mis-​ sagrificcju ta Gesu. Il-​ Bibbja kienet bassret żmien meta l-​ Arka tal-​patt ma kinitx ħa tibqaʼ teżisti iktar, madankollu n- ​nies t’ Alla ma kinux se jħossu n-​ nuqqas tagħha. F’ viżjoni li ngħatat lill- ​appostlu Ġwanni wara li l-​ patt il-​ ġdid ġie stabbilit, l-​ Arka tal- ​patt dehret fis- ​smewwiet. Din l- ​Arka simbolika tirrappreżenta l- ​preżenza t’ Alla w il- ​barka tiegħu fuq il- ​patt il- ​ġdid. Li poplu jkollu l-​ Arka tal- ​patt ma kienx jiggarantixxi suċċess. Pereżempju, l- ​Iżraelin kellhom l- ​Arka fil-​kamp tagħhom meta ġġieldu kontra l- ​belt taʼ Għaj, minkejja dan huma xorta tilfu minħabba li wieħed mill- ​Iżraelin wera nuqqas taʼ lealtà. Iktar tard, il- ​Filistin rebħulhom allavolja kienu ħadu magħhom l-​ Arka tal- ​patt għall- ​battalja. Dawn tilfu minħabba l- ​ħażen tal- ​qassisin Iżraelin Ħofni w Fineħas. F’din il- ​battalja, il-​ Filistin ħadu taħt idejhom l- ​Arka, imma Alla ġab fuqhom kastigi sakemm huma reġgħu ħaduha lura lejn l- ​Iżrael.

VALLETTA

Ritratti mehudhin mill- pagna ta' Facebook: Hbieb tal- Gimgha l- Kbira, Valletta.

BORMLA

Saret l- Arka tal- alleanza mill-mastrudaxxa Leli Gatt waqt li l- iskultura w l induratura huma ta' Louis Vassallo li saru fuq disinn ta' Salvu Buġeja. L- arka ntramat għall-ewwel darba quddiem l- artal ta' San Mikiel.

Ritratti mehudhin mill- pagna ta' Facebook: Il- Gimgha Mqaddsa f' Bormla.

278239430_401371501802157_8368646905695648232_n_edited.jpg

BIRGU

278225317_726630558498371_9167467300117396441_n.jpg

ZEJTUN

Din l- Arka tal- Patt inħadmet bejn is- sena 2007 u s- sena 2008 u nistgħu ngħidu li din hija waħda mill- isbaħ li hawn fil- gżejjer Maltin. Lorenza Bonavia kienet il-benefattriċi ta’ din l- Arka li ħalset l-ispejjeż kollha minn butha. Din iżżanżnet għall- ewwel darba waqt il- purċissjoni tal- Ġimgħa l- Kbira tas- sena 2008.

278320305_279400744394662_2080114800787575841_n_edited.jpg
278462171_1046540259300557_7682257344908402228_n.jpg

LUQA

L- Arka tal- Alleanza li nsibu gewwa r- rahal ta' Hal- Luqa nhadmet fis- sena 1998 u harget ghall- ewwel darba fil- purcissjoni ta' sena wara, jigifieri fl- 1999. Din l- opra harget minn taht idejn Andrew Micallef, fejn kien ukoll membru fil- Kummissjoni tal- Gimgha l- Kbira. B' differenza minn l- Arki tal- Patt ohra, din gewwa Hal- Luqa mhix indurata bid- deheb imma mizbugha.

GHAXAQ

278066548_499649488468636_7737870464641205196_n.jpg

QORMI

ZEBBUG

Ritratti mehudhin mill- pagna ta' Facebook: 12th May Band & Social Club.

337987720_2219973438210712_4841153200486926011_n_edited.jpg

RAHAL GDID

NADUR

RABAT

(KATIDRAL)

Din l- Arka tal- Patt inħadmet fis- sena 2013 u harget ghal- ewwel darba fil- purcissjoni ta' dik is- sena. Ix- xoghol fuq id- disinn sar mill- artist Manwel Grech, waqt li x- xoghol fl- injam hu ta' Michael Angelo Grech. Ix- xoghol fuq l- angli sar ukoll minn Manwel Grech. Fuq l- induratura hadmu Ian Paul Bajada w Darren Vella.

Ritratti mehudhin mill- pagni ta' Facebook: Il- Gimgha Mqaddsa fil- Katidral.

Copyright   2017.  All Rights Reserved.  Website designed by Wayne Mallia.        Contact Us: 9917 2787 or email on waynemallia80@gmail.com

bottom of page