top of page

IL- WIRJIET

F’ dan il- perjodu tant importanti fil- kalendarju tal- Knisja Kattolika, madwar Malta jittellgħu diversi wirjiet bil- vari tal- 

Ġimgħa l- Kbira. Pajjiżna, imwaħħad kif inhu mal- kultura reliġjuża, itella’ diversi wirjiet marbuta maż- żmien tal- Gimgha

Mqaddsa. Dawn l- istatwi jkunu vari - mudelli jew minjaturi. Nghidu mill- ewwel li tista tghid li llum il- gurnata l- livell ghola

hafna w bosta minn dawn il- wirjiet huma ta' xoghol artistiku w professjonali. Insibu zewg kwalitajiet ta' dawn il- wiri ta' vari

tal- Passjoni. Uhud minn  dawk il- vari esebiti fil- wirjiet organizzati kemm individwalment, kif ukoll mill- ghaqdiet civili jew 

religjuzi, huma statwetti mahduma barra minn Malta fosthom ta' Lecce, belt qrib Bari fl- Italja w ohrajn ta' Spanja. Illum 

wirja.jpg

Ritratt mehud mill- pagna ta' Facebook: Domus Pius IX

qed naraw anke xi xoghol mahdum minn artisti minn naha tal- Amerika t' isfel. Hemm imbaghad wirjiet ohrajn - nistu nghid fil- maggoranza - li jesebixxu xoghlijiet t' artisti Maltin u Ghawdxin. Hawnhekk ma' nistux ma' nsemmux il- kontribut kbir li ta l- istatwarju Mqabbi li kien jghix ir- Rabat - Malta, Glormu Dingli (1910 - 1994). Zgur li Glormu Dingli hu protagonist fil- qasam tal- istatwetti anki tal- Passjoni. Biss zgur ukoll li mhux l- uniku wiehed jewckif jghid il- Malti, ''l- ewwel u l- ahhar''. Kif ghidna diga, bosta mill- wirjiet huma kollha sbieh u professjonali imma mbaghad ikun hemm dawk li jispikkaw ftit aktar minn ohrajn. Wahda minnhom hija dik ta' Bormla organizzata fid- Domus Piju IX li fiha naraw 270 statwetta dwar il- Passjoni ta' Kristu. Il- Golgota tibda bit- tempju ta' Gerusalemm li hu xoghol fl- injam. Imbaghad hemm stazzjonijiet diversi tal- grajja tal- Passjoni. Insibu l- Ahhar

Ikla, ic- Cahda ta' Pietru, il- Laqgha tal- Madonna w ohrajn. Wara li tara dan kollu, tidhol f' sala ohra w tara kwadru kbir maghmul bil- melh bil- grajja tal- Passjoni li tinbidel kull sena. Ikun ghaqli li nsemmu wkoll l- Ghaqda Dilettanti Mudelli ta' Knejjes li twaqqfet fl- 1986. Fi hdan din l- ghaqda hemm hafna dilettanti tal- Gimgha l- Kbira w ma jonqosx li din l- ghaqda, ta' kull sena ttella wirja dwar il- Gimgha Mqaddsa. L- ewwel sena li saret kien fl- 1987 u saret fl- annex tal- Kon-Katidral ta' San Gwann. Fl- 1988 bdiet issir fis- sala San Frangisk, il- Belt Valletta, taht il- knisja ta' Putirjal sal- 2017, dan barra fl- 1994 meta saret fil- knisja tal- Vitorja tal- Belt Valletta. Fl- 2018, din il- wirja bdiet tkun organizzata taht il- knisja Parrokkjali ta' Santu Wistin, il- Belt Valletta. Hemm ukoll l- Ghaqda Dilettanti tal- Gimgha l- Kbira li twaqqfet bil- ghan li 

mhux biss tghaqqad id- dilettanti Maltin tal- Gimgha Mqaddsa, imma twessa kemm jista jkun, l- gharfien tal- organizzazzjonijiet marbuta mal- Gimgha Mqaddsa w tkabbar l- imhabba lejn it- tradizzjonijiet marbuta ma' din il- festa, kif ukoll tkabbar id- devozzjoni lejn il- Misteri tal- Passjoni tul is- sena kollha. Il- fundaturi kienu s- Sur Paul Bonnici minn Haz- Zebbug u s- Sur Mario Mifsud mill- Mosta. Din twaqqfet fil- 25 ta' Mejju, 1997. Il- wirjiet huma bosta w maz- zmien dejjem qed jizdiedu w id- delizzju qed jikber, ghalhekk huwa mpossibli li nitkellmu dwar il- wirjiet kollha. Biss f' din is- sezzjoni qed nuru kemm nistu, diversi posters ta' dawn il- wirjiet li jsiru madwar il- gzejjer taghna, halli jkunu ta' gwida ghalikom id- dilettanti.

wirja 1.jpg

Ritratt mehud mill- pagna ta' Facebook:

Ghaqda Dilettanti Mudelli Ta' Knejjes.

L- informazzjoni rigward il- wirjiet hija mehudha mill- ktieb: Il- Gimgha Mqaddsa u l- Ghid il- Kbir ta' Stanley Mangion u Christopher Magro. 

PROGRAMM TAL- WIRJIET
SENA 2023

336164897_1367855627336614_6294054631860002037_n.jpg
340132610_244973301394428_7621713521800940584_n.jpg
339451844_617169163618764_6833313307545047845_n.jpg
WIRJA 02.jpg
WIRJA 01.jpg
339278354_1130173154469757_1308910758235035478_n.jpg
339999878_693530259191114_706550729922615448_n.jpg
339414739_629076589046738_158782283399283914_n.jpg
339318025_975113843475540_7476934681809746635_n.jpg
339259154_3424233167852012_709836829186047955_n.jpg
339131361_166896459614470_6234588031943160687_n.jpg
339123698_1120691049326107_4891524342970207539_n.jpg
338010635_1599495767222935_5420423057482223705_n.jpg
339135527_898172168142332_5616515916183078275_n.jpg
339109538_5985407034846323_7881862804251021103_n.jpg
339102257_775620830606343_489617615167693381_n.jpg
337853467_536514738684024_7697243020809143308_n.jpg
338971929_226842473230029_7888076288162783479_n.jpg
338005441_185327310942942_6238399608110286143_n.jpg
337872405_3548133855415960_4501404035248255128_n.jpg
337545994_1840814819632800_5030379139645586028_n.jpg
337560769_1323833778177983_8279628752448921325_n.jpg
337431165_3411831962371037_8174994695777732310_n.jpg
337364745_747653570281983_1441048437873153904_n.jpg
337261331_606085521041166_888210421438150394_n.jpg
337160814_260920892955659_8588237404979933532_n.jpg
337231845_1730985243986662_773106750635598114_n.jpg
337275195_1268073060808465_3949521724785644952_n.jpg
337099737_588109509695066_6513516022692958820_n.jpg
330407992_6135750249815928_6902773454538866017_n.jpg
330403543_1438122060056531_444350880840172273_n.jpg
332888983_741761130940971_447297407427454005_n.jpg
331514547_760208065364796_7747439894694558890_n_edited.jpg
335342155_721017759518637_1599866502280763834_n.jpg
334511577_6248796808487558_9003938222582999962_n.jpg
331762290_1138501833488101_555519947479385660_n.jpg
331764060_1167454020637951_9213491505517373783_n.jpg
327885707_924229431919090_4900075442968780198_n.jpg
329886791_973258026996881_3769198271806581296_n.jpg
332116492_580561224090091_7084601529627275247_n.jpg
339304793_757043176043862_2572810237392294980_n.jpg
331628104_719839686509437_4936037569554240069_n.jpg
336862726_678889570705013_2558410145934337195_n.jpg
339328658_657801999484615_5411913392376334667_n_edited.jpg
335935784_112107105165863_5615573417048852833_n.jpg
331739791_546953377414087_6924316856148512343_n.jpg
334411019_909448490262886_6951803995673592751_n_edited_edited.jpg
339998399_486490590251186_2516726672189987993_n.jpg
333481960_539590198159133_6958224402058980161_n.jpg
m.jpg
j.jpg
333894436_911564043314746_3349693262628259099_n.jpg
kol.jpg
a.jpg
c.jpg
b.jpg
w.jpg
l.jpg
hekk.jpg
miet.jpg
fg.jpg
jo.jpg
am.jpg
no_edited.jpg
si.jpg
k.jpg
pass.jpg
av.jpg
st.jpg
sa.jpg
te.jpg
ri.jpg
ec.jpg
ab.jpg
z.jpg
bi.jpg
fgu.jpg
ze.jpg
p.jpg
pp.jpg
fgur.jpg
g.jpg
hh.jpg
h.jpg
vv.jpg
cr.jpg
abc.jpg
sit.jpg
lo.jpg
gh.jpg
i.jpg
ht.jpg
in.jpg
lux.jpg
vi.jpg
ce_edited.jpg
cru.jpg
li.jpg
sal.jpg
gi.jpg
re.jpg
ed.jpg
mass.jpg
ga.jpg
ma.jpg
ha.jpg
gr.jpg
gra.jpg
ho.jpg
wi.jpg
gha.jpg
ak.jpg
de.jpg
ki.jpg
mar.jpg

Copyright   2017.  All Rights Reserved.  Website designed by Wayne Mallia.        Contact Us: 9917 2787 or email on waynemallia80@gmail.com

bottom of page