top of page

ID- DRAMMI TAL- PASSJONI

F' dawn il- jiem tar- Randan, partikularment nhar Hadd il- Palmikunu organizzati hafna drammi li jitrattaw il- Passjoni ta'

Sidna Gesu Kristu, madwar il- parti l- kbira ta' Malta. Drammi bhal dawn isiru f' hafna lokalitajiet differenti nhalma huma l-

Mosta, Bor
mla, Hal- Qormi, Isla, Zejtun u l- Birgu biex insemmu xi whud. F' Bormla d- drammi tal- Passjoni hadu spinta

kbira 
fl- 1940 u naturalment mal- ftuh tad- Domus Piju IX. Il- Mosta d- dramm tal- Passjoni, dejjem elaborat u ta' livell

artistiku gholi, isir ta' kull sena fl- Oratorju tal- Qalb ta' Gesu. F' Hal- Qormi saret ghal- ewwel darba f' Malta, esperjenza

DRAMM.jpg

Ritratt mehud mis- sit: Newsbook.Com.mt

awdjo-viziva tal- Passjoni fi zminijietna, ''Il- Kalvarju''. Din inhadmet fl- 2010. Insemmu dak id- dramm sabih tal- Gimgha Mqadda li jsir fil- kennierja tal- Knisja Bazilika Dumnikana tal- Portu Salvu ddedikata lill- Vizitazzjoni tal- Madonna fil- Belt Valletta. Fl- Isla wkoll isir dan id- dramm tal- Passjoni. Dak tal- 2017 kien jismu Tletin Bicca Tal- 

Fidda w inhadem fic- Centru 8 ta' Settembru. Insemmu l- Qala Ghawdex fejn fil- hora maghrufa bhala Ta' Kassja, grupp t' atturi Qalin jirrapprezentaw il- Via Sagra. Insemmu musicals originali Maltin bhalma huma ''Rega' Sebah'' li ttella mill- kumpanija Teatru Rjal fl- 1993. Il- musical ''Ghaliex Jien'', ''Jien Hu'', ''Gesu Ta' Nazzaret'' u ''Ikun Li Trid Int'' tal- YTC. Fin- Naxxar kienu jsiru recti tal- Passjoni, imtella' mill- Victoria Drama Company akkumpanjata mill- kor parrokkjali Lubilate Deo taht it- tmexxija ta' Dun Rene' Vella, bl- isem ''Bhalissa Xi Hadd Qed Imut Fuq Gholja'', miktuba mill- Professur Oliver Friggieri fil- Knisja Arcipretali fl- 1987 u fl- 1988. Dawn huma kollha xoghol originali bil- Malti, msejjes fuq kant Malti. Illum

qed isiru diversi kuncerti ta' muzika sagra mtella' mill- kor parrokkjali tan- Naxxar, Lubilate Deo u minn korijiet ohrajn f' parrocci f' Malta w Ghawdex.
Ma nistghux inhallu barra d- dramm tal- Passjoni li sar fl- Oratorju Dun Gwann Bosco gewwa r- Rabat Ghawdex, li kien jikkonsisti f' ispettaklu ta' drama, zfin, muzika, xenarju w kostumi Biblici. Dan sar mill- Ghaqda Dilettanti tal- Gimgha l- Kbira t' 

Dan il- video huwa mehud mill- pagna ta' Facebook: Festa San Duminku Valletta.

Ghawdex u l- Oratorju Dun Bosco. Mhux li kien li spettakli bhal dawn ma jaqtghu qatt! 

L- informazzjoni rigward id- drammi tal- Passjoni hija mehudha mill- ktieb: Il- Gimgha Mqaddsa u l- Ghid il- Kbir ta' Stanley Mangion u Christopher Magro. 

ID- DRAMMI TAL- PASSJONI 
U L- PAGEANTS FIT- TOROQ

SENA 2023

Dramm 2023.jpg
Dramm 2023 (4).jpg
Dramm 2023 (5).jpg
Dramm 2023 (1).jpg
Dramm 2023 (2).jpg
Dramm 2023 (11).jpg
Dramm 2023 (3).jpg
Dramm 2023 (9).jpg
Dramm 2023 (8).jpg
Dramm 2023 (7).jpg
Dramm 2023 (14).jpg
Dramm 2023 (12).jpg
Dramm 2023 (10).jpg
Dramm 2023 (15)_edited.jpg
Dramm 2023 (13).jpg

Copyright   2017.  All Rights Reserved.  Website designed by Wayne Mallia.        Contact Us: 9917 2787 or email on waynemallia80@gmail.com

bottom of page