top of page

STATWARJI

(Statwi f' minjatura)

F' din is- sezzjoni se naghtu harsa fid- dettal lejn l- istatwarji li ghandna fil- Gzejjer Maltin. Insibu bosta artisti ta' esperjenza kbira fostna w li diga huma maghrufa mad- dilettanti tal- Gimgha Mqaddsa w ohrajn li ghadhom zghar u ghadhom fil- bidu tal- karriera taghhom f' dan il- qasam. Minn naha taghna ghamilna minn kollox biex nippruvaw niksbu taghrif u nformazzjoni kemm nistu biex flimkien naqsmuha maghkom id- dilettanti. Xi whud mill- artisti sfortunatament hallewna w ma kienx facli ghalina li nsibu taghrif dwarhom. Nittamaw li l- informazzjoni li se nxerrdu maghkom tkun ta' beneficcju biex niskopru aktar it- talent ta' dawn l- istatwarji lokali.

PIERRE BUGEJA

Pierre Bugeja twieled fis- 17 ta' Dicembru tas- sena 1962  u  għal sitta w għoxrin sena ħadem mal- akkademja tal- pulizija. Miżżewweġ lil Alexandra fis- 16 ta' Mejju 1989 u għandu żewġt itfal bl- isem ta' Tyrone u Roxanne. Matul is- snin tiegħu fl- akkademja tal- pulizija huwa kien jorganizza w imexxi il- wirja "Last Super of Our Lord Jesus Christ" (1991 - 2007).

Dan ir- ritratt mehud mill- pagna ta' Facebook: Pierre Bugeja 

Huwa jhobb hafna l- football u jissapportja t- team ta' Milan u kif ukoll in- nazzjonal Taljan. Pierre, jaffaxxinah dak kollhu li

 

ghandu x' jaqsam mal- arti w il- mudellar. Studja c- ceramika w l- imudellar fuq it- tafal gewwa Targa Cap. Attenda l-

 

iskola tal- Arti mill- 1977 sal- 1980. Ghal Pierre ix -xoghol tal- Arti minn dejjem kien ibaqbaq f' demmu w minn ta' eta

 

bikrija kont issibu jilghab u jahdem bil- pastelina flok gugarelli bhal tfal ohra. Huwa kien johloq bosta mudelli zghar u fis-

 

sena 1980 kien spicca l- ewwel f' kompetizzjoni ta' figurini Religjuzi mahdumin bit- tafal. L- ewwel sett ta' statwi marbuta

 

mal- Gimgha Mqaddsa li hadem Pierre Bugeja imorru lura ghas- sena 1985 u jinsab gewwa Haz- Zebbug. Illum il-

 

gurnata dan l- artist insibuh jahdem fil- kamra ckejkna tieghu gewwa Bormla w huwa maghruf sew mad- dilettanti ta' dan

 

il- passatemp.  

L- informazzjoni rigward Pierre mehudha mill- pagna ta' Facebook: Pierre Bugeja

ANTONIO MIFSUD

Antonio Mifsud huwa statwarju Hamruniz u zzewweg lil Ruth Mifsud DeBattista fit- 18 ta' Dicembru tas- sena 2004. Fis- sena 1987 beda jistudja gewwa s- seminarju tal- Virtu, fejn hemmhekk gradwa. Dan l- artist jahdem fuq zewg stili - Dak tradizzjonali, jiġifieri l-figurattiv, fejn inti qed tara xi ħaġa u qed tifhem x’inhi għax hi figura imma mbagħad 

Dan ir- ritratt mehud mill- pagna ta' Facebook: Antonio Mifsud 

jagħmel ukoll xogħol astratt  u kif ukoll l- iskultura tar- riljiev, speċjalment l- alto-riljiev; meta l-iskultura toħroġ sewwa l-

 

barra minnha nfisha. Missier l- imghallem ta' Antonio kien l- iskultur Wistin Camilleri, skultur li għamel bosta xogħlijiet li

 

baqgħu msemmija, fostom il- Monument tal- Mosta. Hawnhekk nirrejalizzaw mill- ewwel li Antonio tghallem taht Alfred

 

Camilleri Cauchi. Jghid li kien missieru li hadu ghandu w kienet opportunita li hu accetta bis- shih. Apparti l- iskultura,

 

dan l- istatwarju jhobb ukoll il- pittura w jghid illi togghbu għax japprezza ħafna l- isfumaturi tal- kuluri. Fil-fatt Antonio

 

jagħmel xogħol astratt tassew partikolari fejn iħallat l-istruttura flimkien mal-pittura. Ix- xogħol proprju ta’ Antonio huwa ta’

 

ners fl- ITU fit- taqsima fejn isiru l- operazzjonijiet tal- qalb. Ghal dan l- artist l -arti nfisha tikkonsisti f’ diversi oqsma

 

w għandha ħabta tifrex dawn il- friegħi tagħha f’ qalb l- artist u tħajjru jimraħ f’ oqsma oħra. Antonio huwa wkoll imħarreġ

 

fit- teknika tal- kamera w il -produzzjoni televiżiva. Xogħlijietu jinkludu diversi dokumentarji, bl- aktar wieħed magħruf

 

fostom huwa l- programm ‘Bottega’ illi fl- 2007 ġie nnominat fil-kategorija ‘Best Documentary’ fil- Malta TV Awards.

L- informazzjoni rigward Antonio mehudha mis- sit: www.FionaVella.com

SHAWN SALIBA

Shawn Saliba, Skultur żgħażugħ Mosti, twieled fil- 25 ta’ Lulju 1986.  Minn eta’ żgħira kellu ġibda lejn ix- xogħol ta’ l-Arti speċjament l- Arti Sagra, kemm pittura kif ukoll skultura.  Ta’ 19 -il sena beda l-istudju tiegħu ġewwa l- iskola ta’ l- Arti, l- Belt Valletta. Beda jistudja il- mudellatura fit- tafal taħt il- mibki s- Sur Joseph Casha, ix- xogħol tal- forom

Dan ir- ritratt mehud mill- pagna ta' Facebook: Shawn Saliba

taħt id- direzjoni tas- Sur Emanuel Cardona w l- istorja ta’ l- Arti mas- Sur Christian Attard.  Aktar il- quddiem għamel

 

esperjenza mas- Sur Joseph Chetchuti, ġewwa l- Funderija Artistika f’ Ħal Luqa fejn tgħallem it- teknika tal- bronż u għen

 

fuq diversi monumenti, fosthom Santa Marija w San Ġużepp, xogħol l- iskultur Malti Ċensu Apap, li jinsabu iżejnu iz-

 

zuntier tal- knisja Rotunda tal- Mosta, kif ukoll dak ta’ l- isptar Mater Dei xogħol ta’ l- iskultur Chris Ebejer.  Għal madwar

 

tlett snin, Shawn Saliba ħadem mal- kumpanija Laga Silversmiths ġewwa Ħal- Luqa fejn tgħallem it- teknika tax- xoghol

 

tal- Fidda. Ġewwa lis- studju tiegħu fil- Mosta, Shawn beda jaħdem fuq diversi statwi, kemm xogħol f’ minjatura kif ukoll

 

xogħol ta’ statwi lifesize maħduma fil- kartapesta w terracotta. Minbarra diversi xogħolijiet li jinsabu fid- djar Maltin, insibu

 

xogħol ieħor kemm fi knejjes u kappelel w anke barra minn xtutna.  Fost oħrajn insibu tlett statwi proċesjonali maħduma

 

fil- kartapesta, li Shawn ħadem lill-  emigranti Maltin ġewwa Sydney fl- Awstralja.   Dawn huma, statwa ta’ Santa

 

Marija, oħra ta’ Kristu Irxoxt w oħra ta’ San Ġorġ Preca.

L- informazzjoni rigward Shawn mehudha mils- sit: www.tvm.com.mt

PAWLU MUSCAT

Skultur iehor Malti li zgur huwa popolari mad- dilettanti huwa Pawlu Muscat. Twieled fid- 9 ta' Novembru tas- sena 1969 u huwa minn B' Kara. Izzewweg lil Terry Muscat fis- 6 ta' Mejju tal-1995 u ghandu zewgt itfal: Elena w Andreas. Pawlu minn dejjem kien affaxxinat b' dan id- delizzju w f' eta tenera ta' erba' snin kien mar joqghod fi Triq il- Kbira, B' Kara, fejn 

Dan ir- ritratt mehud mill- pagna ta' Facebook: Pawlu Muscat

hemmhekk kellhom id- drawwa li jarmaw għall- festa bil- lejl u hu kien joqgħod lejl sħiħ fil- gallarija flimkien m’ommu biex

 

joqgħod josservahom jarmaw il- pavaljuni tal- karti. Ta’ xi tmien snin beda jmur il- maħżen tal- għaqda tal- armar fejn

 

kien joqgħod jifli x’ inhu jsir u kultant jagħti daqqa t’ id u njiżbogħ xi ħaġa żgħira. Imbagħad ta’ xi tnax il- sena dahal 

 

bħala fratell mal- fratellanza tas- sagrament. Ta’ erbatax -il sena qala' l -ewwel sett vari tal- Ġimgħa l- Kbira mingħand

 

zijuh u minn hemm nibet l- interess tiegħu f’ dan il- qasam. Jiftakar li darba minnhom kellu pastur u ddeċida li jibdlu

 

f ’Santa Liena. Għalhekk qabad naqra plasticine w żid minn hemm u naqqas minn hawn, iffurmah fi statwa tagħha kif kien

 

jaf hu. Għamlilha wkoll kuruna fuq rasha li tinqala’ w min jaf kemm lagħbu biha taparsi qed jinkurunawha fil- festa. Beda

 

billi għall- ewwel kien joqgħod jesperimenta hekk, billi jifred partijiet tal- ġisem minn vari w pasturi differenti w jibdilhom

 

f’ xi personaġġ ieħor li jkun jixtieq hu. Eventwalment beda jipprova jagħmel il- pasturi tat- tafal tiegħu w għalkemm

 

ovvjament tal- ewwel kienu ta’ kwalità fqira, ftit ftit beda jrawwem lilhu nnifsu f’ din is- sengħa. Beda bil- fratelli

 

w imbagħad kompla jżid wieħed wara l- ieħor. Għamel madwar għaxar snin jaħdimhom u għalhekk huma għal

 

qalbu ferm. L- insistenza tan- nies biex tixtri x- xogħol tiegħu, finalment ħajritu biex jibda jaħdem xi ftit pasturi w vari għall-

 

bejgħ. Pawlu jghid li kien qed jipparteċipa f’ Casal Fornaro f’ Ħal- Qormi fejn qgħad juri lill- pubbliku kif isiru l- pasturi w il-

 

vari. Bla ma jaf kif, jghid li sab ruħu bin- nies jordnawlu x- xogħol u minn hemm bin- naqra n- naqra spiċċajt jbiegħ anki lil

 

tal-ħwienet.

L- informazzjoni rigward Pawlu mehudha mis- sit: www.fionavella.com

JESMOND MICALLEF

L- istatwarju Jesmond Micallef twieled fix- xahar ta' Jannar tas- sena 1973 u huwa mir- rahal ta' Hal Luqa. Illum il- gurnata joqghod gewwa Hal- Qormi, huwa mizzewweg u ghandu zewgt itfal. Jesmond studja s- sengha tal- arti gewwa l- Belt Valletta w sa ma' kellu 24 sena kien membru tal- Muzew. Dan l- istatwarju jghidilna li s- sengha tat- 

Dan ir- ritratt migbud minn Max Cassar u mehud mill- pagna ta' Facebook: Jesmond Micallef

terracotta togghbu mmens Ghal daqstant ix xoghol li jahdem hu huwa fit- terracotta. Ghalkemm Jesmond ihoss u ghandu

 

ghal qalbu hafna l- Milied jahdem ukoll xi xoghol ta' figuri ghal Gimgha Mqaddsa fejn ghandu diversi xoghlijiet mxerrdin

 

ma gziritna. Apparti Malta, Jesmond jghidilna wkoll li ghandu xi xoghlijiet ohra f' pajjizi barranin bhal Spanja, l- Awstrija w

 

anke fl- Italja. Fl- ahhar kliem tieghu jghidilna li "Ihoss li din l- arti ( artigjanat, tradizjoni ), jekk ma tresqekx lejn Alla ma

 

jkunx qed jintlahaq dan li jkun ghamel".

INDRI ATTARD

Statwarju iehor bravu w li mad- dilettanti tal- Gimgha Mqaddsa hu maghruf sew, bla dubju huwa l- artist Indri Attard. Imwieled nhar is- 16 ta' Frar, tas- sena 1980 gewwa l- Belt ta' Haz- Zebbug. Huwa mizewweg lil Analise w ghandhom tlett itfal. Bhal kull statwarju iehor, Indri ghamel l- istudju tieghu f' din l- arti, fejn l- ewwel studja gewwa li School 

Dan ir- ritratt mehud mill- pagna ta' Facebook: Indri Attard

Of Art, il- Belt Valletta u wara kompla dan l- istudju gewwa l- iskola tal- Arti, Salvatore Dimech, flimkien ma l- iskultur

 

Angelo Micallef u mal- pittur w induratur, l- artist Pawlu Galea tar- Rabat. Bejn is- sena 1994 u l- 1997, Indri studja l-

 

anatomija ma l- istess surmastrijiet. Hadem numru ta' statwi marbuta mal- Passjoni l- aktar f' minjatura originali. Indri, ma

 

jahdimx biss fuq minjatura w bhalha statwi maghrufa li hadem ghall- knejjes insibu r- Redentur li hemm fil- Parrocca ta'

 

Santu Wistin fil- Belt Valleta. Apparti r- Redentur, fl- istess knisja ghandu wkoll l- istatwa ta' Kristu Rxoxt. Aktar xoghlijiet li

 

hargu minn taht idejn dan l- istatwarju nsibuhom fil- kappella ta' Santa Marija f' Haz- Zebbug, fil- kappella ta' San Pawl f'

 

H' Attard w anke statwa ta' San Filippu djaknu gewwa Aggira, fi Sqallija. Indri, hadem ukoll diversi statwi ghal wirjiet u

 

kollezzjonijiet privati.

PUBLIO MAGRO

Hawnhekk ser nitkellmu dwar artist iehor li zgur m' ghandhux bzonn ta' ntroduzzjoni, artist li minn taht idejh hargu diversi opri nteressanti. Qed nirreferu ghal istatwarju Publio Magro, fejn ma bosta huwa maghruf bhalha l- Pullu. Publio, twieled gewwa l- Furjana, nhar it- 2 ta' Frar, tas- sena 1951 w huwa mizzewweg lil Lucia. Beda jitghallem is- sena tal- 

Dan ir- ritratt mehud mill- pagna ta' Facebook: Publio Magro

induratura mal- artist Emmanuel Farrugia tal- Imdina w fl- istess hin u post ma Pawlinu Bugeja. Tghallem l- iskultura

 

gewwa l- iskola tal- Arti, fil- Belt Valletta. Taht Samuel Bugeja, Publio, tghallem id- disinn waqt li l- mudellatura taht 

 

Vincenzo Apap u Gorg Borg. Publio, ilhu jahdem dan ix- xoghol, bejn wiehed w iehor mis- sena 1969 u ghadu attiv sal-

 

lum. Irrestawra w  indura diversi statwi fosthom l- istatwa ta' San Publju tal- Furjana. Publio, jaghmel ukoll il- wirja

 

personali tieghu gewwa Rahal Gdid, fejn fiha jesebixxi sett ta' vari mahduma minnhu stess.

RENZO GAUCI

Gauci twieled gewwa Hal- Tarxien fid- 29 ta' Marzu tas- sena 1959 u ha l- formazzjoni artistika tieghu fl- iskola tal- Arti Governattiva taht Carmelo Schembri, John Pace,Vincent Apap, Anton Calleja w Joseph Cassar. Renzo, hu restawratur, disinjatur, skultur u statwarju li beda jahdem fil- kartapesta fl- 1979. Tul is- snin, Gauci pproduca diversi statwi li 

Dan ir- ritratt mehud mill- pagna ta' Facebook: Renzo Gauci

jintramaw fit- toroq fil- festi titulari, pedestal u bradella tat- titular tal- Fgura w nicca ghat- titular tal- parrocca Marija

 

Regina tal- Marsa flimkien ma diversi oggetti ohra li jintuzaw fil- knejjes. Hu ghandu l- istudjo tieghu f' Hal Tarxien. Gauci 

hadem tliet vari processjonali tal- Gimgha Mqaddsa ghal Hal Gharghur li huma: l- Ecce Homo (1990), ir- Redentur

 

(1991), u l- Veronika ( 1993). Ghal Hal- Qormi (parrocca San Gorg) iddisinja r- rakkmu tal- bellus tal- Monument (2003)

 

filwaqt li fil- knisja tal- Ghasri f' Ghawdex jintramaw il- vari tar- Redentur u Kristu Mejjet (it- tnejn 2003) li, pero, ma

 

jinhargux f' purcissjoni.

L- informazzjoni rigward Renzo Gauci mehudha mill- ktieb, Il- Vari tal- Gimgha Mqaddsa fil- gzejjer Maltin ta' Joseph F. Grima 

NAZZARENU GAUCI

Nazzarenu Gauci msejjah bhala l- imghallem ta' l- istatwetti, twieled gewwa z- Zejtun nhar is- 7 t' Awissu tas- sena 1927. Huwa iben Dizma Gauci u Anna mwielda Barbara. Trabba ma' nannuh Gio Batta u minn ckunitu kellu hajra artistika. L- ewwel bicca xoghol kbira tieghu kienet wirja Golgotha, u minn dak iz- zmien beda jahdem settijiet ta' statwetti tal- Gimgha l- Kbira w ta' diversi qaddisin, kif ukoll pasturi kbar tal- Milied, imfittxija minn dilettanti f' hafna 

Nazzarenu%20Gauci_edited.jpg

Dan ir- ritratt mehud mis- sit: artbyzejtunppl.wordpress.com.

parrocci ta' Malta. Mhux l- ewwel darba li l- pasturi kbar tieghu hadu l- ewwel premju f' kompetizzjonijiet. Fl- 1950

 

izzewweg lil Michelina, maghrufa bhala Nina Ferriggi minn Bormla, u kellhom tifel li sar sacerdot - Dun Gino Gauci, bhal

 

missieru mitfugh fuq l- arti, l- aktar ekklezjastika.

L- informazzjoni rigward Nazzareno Gauci hi mehudha mis- sit: artbyzejtunppl.wordpress.com.

NOEL CAUCHI

Noel Cauchi twieled il- Fgura fil- 25 ta' Jannar tas- sena 1973, beda l- iskola primarja ta' Rahal Gdid u fl- iskola sekondarja tal- istess rahal.

Wara erba' snin ta' studju fl- iskola tas- snajja Abraham Gatt ta' Bighi, u wara li studja bl- akbar serjeta, beda jitghallem l- iskultura ma' Nazzareno Gauci maghruf bhala d- Dizma, miz- Zejtun.

Noel gab ic- certifikati kollha tas- City and Guilds ta' Londra fis- sengha ta' electrician. Hu kien jahdem il- Malta 

Noel%20Cauchi%201_edited.jpg

Dan ir- ritratt mehud mill- pagna ta' Facebook: Wirja Sanctae Crucis.

International Airport ghal diversi snin. Mindu kien ta' eta zghira Noel kien jinteressa ruhu fix- xoghol tat- tafal u l- 

 

mudellatura w beda jaghmel xi pasturi, wara xi snin ta' prattika hadem xoghol privat, hafna minnu mifrux f' diversi bliet u

 

rhula Maltin. Barra li hadem kwantita ta' settijiet ta' kull daqs ta' minjaturi ta' vari tal- Gimgha l- Kbira w statwi titulari,

 

hadem ukoll bosta pasturi ghal hafna dilettanti tal- presepji. Noel, li kien joqghod gewwa z- Zurrieq, kien mizzewweg lil

 

Tania w kellu zewg itfal, it- tifla Rebecca w it- tifel Jacob. Sfortunatament dan l- istatwarju bravu u mimli talent kien halla

 

lil din id- dinja tragikament nhar is- Sibt 14 ta' Novembru tas- sena 2009, fl- eta' ta' 36 sena.

LINO FARDELL

Bla ebda dubju Lino Fardell kien statwarju iehor li kien maghruf għall- passjoni li kien jitfa’ f’ xogħolu kif ukoll għall-għarfien kulturali tiegħu. Lino tgħallem ma’ Nazzareno Gauci magħruf bħala d- Diżma. Beda f' dan ix- xoghol fis- sena 1996, fejn kien jaghmel il- pasturi tal- Milied u l- istatwi tal- Gimgha Mqaddsa. Kienet il- mara ta' Nazzarenu Gauci li nkoraggitu biex ikompli din it- tradizzjoni halli ma tintilifx. Lino kien persuna li dejjem kien jara x' ser jivvinta biex joqtol il- hin.

Lino%20Fardell_edited.jpg

Dan ir- ritratt mehud mill- pagna ta' Facebook: