top of page

VARI OHRA F ' MALTA U GHAWDEX

Kif ghidna diga gheziez dilettanti, f' din is- sezzjoni ser naghtu harsa lejn dawk il- knejjes fil- gzejjer taghna, li fihom insibu bosta statwi li huma marbuta mal- Gimgha Mqaddsa. Xi whud minnhom li fil- passat kienu bdew jahdmu sett vari, li ghal xi raguni jew ohra ma tkomplewx - niftakru fil- parrocci ta' Haz- Zabbar u l- Marsa (Trinita Qaddisa). Insibu wkoll aktar vari ricenti li jaghmlu parti minn sett li ghadu mhux komplut u hawn wiehed ta' min isemmi l- parrocci tal- Imgarr u dik tas- Sacro Cour f' Tas- Sliema. Fil- kaz tal- parrocca ta' Santa Marija fl- Imgarr, xorta ssir purcissjoni ghalkemm is- sett ghadu mhux komplut. Fil- gzira Ghawdxija - aktar minn Malta - insibu bosta knejjes fejn ghandhom xi vara jew aktar li huma marbuta ma' dan iz- zmien tant devot.

HAZ- ZABBAR
(SANTWARJU MADONNA TAL- GRAZZJA)

Wistin hadem din il- vara fis- sena 1950 u hi xoghol fil- kartapesta. Hi ffurmata minn erba' figuri, il- figura ta' Kristu Msallab, il- Madonna u San Gwann l- Evangelista f' simetrija quddiem xulxin u Marija Maddalena taht is- salib mghannqa mieghu. Din il- vara bdiet tohrog processjonalment minn zmien il- parrokat tal- kappillan Dun Sebastjan Caruana w ghadha tohrog sal- lum f' jum it- Tlieta fuq Hadd il- Palm. Din il- vara l- kbira kienet esebita f' wirja li saret fil- Bazilika tal- Madonna tal- Karmnu gewwa l- Belt Valletta fin- Notte Bianca tas- sena 2012. Fis- sena 2004, kien sar xoghol ta' rinnovazzjoni fuqha mis- sur Rennie Abela, minhabba l- istat hazin li kienet fih.

Vara l- Kbira - Zabbar (Ritratt tieghi).jpg
Kristu Mejjet - Zabbar (ritratt tieghi)_edited.jpg

IL- MARSA
(PARROCCA TRINITA QADDISA)

Vara l- Kbira - Marsa (Trinita) 1.jpg

TAS- SLIEMA
(SANTWARJU MADONNA SACRO CUOR)

Din l- istatwa tal- Ecce Homo li nsibu gewwa s- Santwarju tas- Sacro Cuor, hija meqjusa bhalha wahda mis- sbieh li ghandna fil- gzejjer taghna. Hija mahduma gewwa Lecce minn Salvatore Saccuena.

337073708_3411804342471657_7931389138507819957_n.jpg
337393461_995117275227286_1493499670993931489_n_edited.jpg

Din l- istatwa ta' Kristu Mejjet, hija mahduma mill- artist Mariorick Mifsud u l- benefatturi taghha kienu l- familji Cini w Mifsud.

334895733_159321050351655_8198695538105800408_n_edited.jpg

Din l- istatwa tal- Vara l- Kbira, li fiha qed naraw tlett figuri - dak ta' Kristu msallab, il- Madonna w San Gwann - jinghad li San Gwann u l- Madonna huma mahdumin gewwa Lecce minn l- istatwarju Salvatore Saccuena w migjuba f' Malta fis- sena 1898. ll- figura tal- Kurcifiss hija mizjuda wara, peress li l- iskopp originali taghha ma kienx li tintrama ma' dawn iz- zewg figuri.

337070504_2847155812083616_6146508577731254571_n_edited.jpg

L- istatwa tal- Veronika, hija xoghol ricenti, mahdum fil- kartapesta mill- istatwarju Ghawdxi Pawlu Aquilina, fis- sena 2023.

Sliema (Sacro Cour) 1_edited.jpg

Statwa ohra li nhadmet ricentament, hija din tal- marbut. Din ix- xbieha hija mahduma fil- kartapesta mill- istatwarju Ghawdxi Pawlu Aquilina, fis- sena 2024. Din l- istatwa giet ikkummissjonata mill- Kummissjoni Festi tal-Parrocca.

L- IMGARR

57345627_2266577533571646_4052662936424939520_n.jpg

Ritratt mehud mill- pagna ta' Facebook: Luca Galea.

Gewwa r- rahal pittoresk tal- Imgarr, insibu vara tal- Ort li bla dubju hija unika fil- gzejjer taghna. Hija l- unika statwa fejn fiha naraw 4 figuri: dawk ta' zewg puttini, anglu w xbieha ta' Kristu. Hija statwa pjuttost ricenti, li nhadmet mill- istatwarju Ghawdxi James Azzopardi fis- sena 2017. Hemm xi ghidut li l- artist gie nspirat minn statwa ta' Lecce li nhadmet fis- sena 1931. It- tberik ta' din il- vara sar nhar l- 1 t' April u zzanznet fil- purcissjoni fil- 11 t' April tal- istess sena. 

11039207_10205368268543619_9001860528081041802_n.jpg

Ritratt mehud mill- pagna ta' Facebook: Angelo Schembri.

Fis- sena 2010, il- poplu Mgarri zanzan din l- istatwa ta' Gesu Redentur. Hawnhekk qed naraw vara ohra li giet mahduma mill- artist Nadurjan James Azzopardi.

602210_4827335356781_1303449645_n.jpg

Ritratt mehud mill- pagna ta' Facebook: James Azzopardi.

56857637_2266577576904975_781126290534039552_n.jpg

Dan il- Kurcifiss li jintrama mal- figuri tal- Madonna w San Gwann biex jaghmel parti mill- Vara l- Kbira, jintrama wkoll fuq l- artal maggur u huwa xoghol l- istwatwarju Ghawdxi Wistin Camilleri. Il- figura tad- Duluri wkoll tintrama fuq l- artal maggur fil- jiem tal- Gimgha Mqaddsa. Kemm li xbieha tal- Madonna w kif ukoll dik ta' San Gwann, hargu wkoll minn taht idejn il- Kavallier Wistin Camilleri.

Ritratt mehud mill- pagna ta' Facebook: Luca Galea.

anglu_edited.jpg

Ritratti mehudhin mill- pagna ta' Facebook:

James Azzopardi.

57068481_2266577676904965_3145128323781230592_n.jpg

Ritratt mehud mill- pagna ta' Facebook: Luca Galea.

Xi haga pjuttost unika f' din il- purcissjoni tal- Via Crucis li ssir gewwa l- Imgarr, hi li l- vara ta' Kristu Mejjet tohrog l- ahhar, fejn ahna mdorrijin li f' kull purcissjoni tinhareg qabel ix- xbieha ta' Marija Addolorata. Rigward l- urna w kif ukoll il- figura ta' Kristu Mejjet m' ghandna l- ebda nformazzjoni meta u min hadimhom. L- erba' puttini li jidhru f' kull kantuniera tal- urna nhadmu wkoll mill- istatwarju Ghawdxi James Azzopardi, fis- sena 2014. Erba' puttini li narawhom izommu s- simboli tal- passjoni. Din l- istatwa tal- Monument, gewwa l- Imgarr, tintrefa fuq l- ispalla.

Kienet is- sena 2013, meta din il- gmiel ta' Duluri fil- forma ta' Pieta, sebbhet it- toroq tal- Imgarr meta harget ghal- purcissjoni tal- Via Crucis. Statwa tal- kartapesta, verament devota, li nhadmet ukoll mill- istatwarju James Azzopardi.

10256472_10202127639447998_5029242636561585696_n.jpg

Ritratt mehud mill- pagna ta' Facebook: Luca Galea.

RESIDENZA
SAN VINCENZ DE PAUL

Din il- purċissjoni tittellgħa mill- Kumitat Ġimgħa l- Kbira San Vinċenz u bdiet issir l- aħħar 14- il sena. Bejn wiehed w iehor,
 
kull sena, f' din l- attivita jiehdu sehem madwar 340 persuna fosthom: 60 ħaddiem, familjari w voluntiera minn diversi
 
parroċċi, bil- parteċipazzjoni tal- Banda Trinità Mqaddsa tal- Marsa, ir- Rumani ta' Ħal- Luqa, il- Fratellanza Madonna tal-
 
Karmnu Żurrieq, San Ġorġ Ħal- Qormi, Santa Marija tal- Mosta u l- Vestwarju ta’ Ħal- Qormi. Għal din l- attività jattendu r-
 
residenti ta’ San Vinċenz de Paul, residenti minn djar oħrajn, familjari w ħbieb ta’ dawn l- anzjani. Il- vari, li huma parti mill-
 
purċissjoni, huma xogħol Michael Bonnici, impjegat f’ San Vinċenz de Paul. Il- ħwejjeġ u x- xogħol tal- metall huma xogħol
 
Tony Zammit u l- armar tal- knisja kien magħmul minn Manwel Desira. Il- purċissjoni tittmexxa minn Charles Sammut.

L- informazzjoni rigward il- purcissjoni hi mehudha mis- sit: One.Com.Mt.

336918966_959595258502495_1608728997007988710_n.jpg
336910004_559675469322732_7586162752104147760_n_edited.jpg
337037126_1240334313535978_4083933845326506665_n_edited.jpg
San Vincenz DePaul_edited.jpg
336954551_610081580990936_5326597808399273150_n.jpg
336652443_604856045001921_4675266673048870838_n.jpg
337878635_1886494335048215_1754338262077643074_n.jpg

BIRGU
(KNISJA DUMNIKANA TAL- LUNZJATA)

Redentur - Birgu (San Duminku)_edited.jpg

Fis- seklu 19, sforz id- devozzjoni li din il- vara kienet tgawdi, inħass il-bżonn li minflok tinżamm fil-kannierja tal- Fratellanza tibda tinżamm fil- Knisja. Għalhekk fl- 1839, il- Fratellanza talbet lill- Patrijiet biex minn flus il- fratellanza isirilha niċċa qrib l- artal ta’ San Piju V. Iżda għal xi raġuni din it- talba ma kinitx milqugħa. Sena wara, ż- żewġ naħat qablu li n-niċċa issir fil- kantuniera tal- artal magħruf bħala ta’ San Nikola jew Sant’Anna. Iżda minħabba l- parir 

mogħti lilhom mill- periti din lanqas hemm ma saret. Finalment xewqithom nqatgħet fl- 1846, meta il- komunità tal- patrijiet aċċettat unanimament li l- Fratellanza tagħmel in- niċċa mixtieqa fuq il- lemin, hekk kif tidħol mill- bieb prinċipali tal- knisja. Ix- xogħol tlesta fi żmien qasir u sewa lill- Fratellanza 139 skud. Il- vara esposta f’ niċċa ġdida u f’ post prominenti għenet mhux ftit biex toktor id- devozzjoni. Ftit aktar minn sittin sena wara, sewwa sew fl- 1911, ir- redentur saritlu niċċa ġdida, mill- imgħallem Salvu Merilli fuq disinn ta’ Ġużeppi Decelis. Jingħad li din kienet saret mill- injam li kien fadal wara li sar il-bankun għall- vara ta’ San Duminku. Fil- gwerra b’ xorti tajba, il- vara ma nqerditx minkejja li ġarrbet xi ħsarat, li ġew irranġati aktar tard minn Ġużeppi Zammit. Meta nbniet il- knisja l-ġdida, in- niċċa l- antika flimkien mal- vara, tqiegħdu mal-pilastru li hemm bejn il- kappellun ta’ San Duminku u l- artal ta’ San Ġużepp. Fil- bidu tas- Sebgħinijiet, il- vara ġiet rrestawrata minn Salvinu Zammit u ftit tas- snin ilu ġiet irrestawrata mill- ġdid minn Brian Caruana. Din il- vara hija attribwita lil Saverio Laferla, li kien minn tal- ewwel li ħadem ix- xogħol tal- Kartapesta f’ Malta.

L- informazzjoni rigward in- nicca w l- istatwa tar- Redentur hija mehuda mill- pagna ta' Facebook: Vittoriosa Historical & Cultural Society.

Lejn nofs is- seklu tmintax il- Fratellanza tar- Rużarju imwaqqfa fil-

Knisja tal- Lunzjata bdiet torganizza purċissjoni bl- istatwi tal-

passjoni nhar Hamis ix- Xirka. Għal xi raġuni mhux ċara biżżejjed,

probabbilment lejn nofs is- seklu dsatax, din ma baqgħetx toħroġ.

Xi wħud mill- vari maż- żmien inbiegħu jew ingħataw filwaqt li

oħrajn baqgħu fil- pussess tal- Fratellanza. Il- vara ta’ Kristu fl- Ort

hija waħda minn dawk li baqgħet għand il- Fratellanza w sal- lum

tinsab miżmuma fil- Kunvent tal- Lunzjata. Qrib il- Ġimgħa

Mqaddsa tal- 2011, din ġiet esebita f’ wirja ta’ vari li ttellgħet fil-

Palazz tal- President tar- Repubblika. Fis- sena 2024, din ix- xbieha 

ta' Kristu regghet hadet il- hajja, meta giet irrestawrata mill- gdid mill- 

artist Girbi Andrew Bugeja. Ir- raggiera hija xoghol Joseph Saliba.

Din il- vara hija xoghol Pietru Pawl Azzopardi u aktarx kienet l- ewwel

Kristu fl- Ort - Birgu (San Duminku)_edited.jpg
29664140_1566163910145720_185424484_n_edited.jpg

vara li saret ghall- purcissjoni tal- Gimgha l- kbira, li kienet tohrog

minn din il- Knisja f' jum Hamis ix- Xirka u kienet tigi organizata mill-

Arcikonfraternita' tas- Ssm. Ruzarju. Il- Veronika li kienet tagħmel parti

mis- set tal- Lunzjata, illum tinsab gewwa Mużew il- Ħaġar tal-

Parroċċa ta' San Ġorġ fir- Rabat Għawdex. Jingħad li l- aħħar

purċissjoni bil- vari tal- Passjoni mill- knisja tal- Lunzjata, saret fl- 

1854. Għalhekk f’ konsulta tal- istess Fratellanza, mizmuma fl- 24 ta'

Mejju 1874, sar qbil biex l- istatwa tal- Veronika, tinbiegħ lill- Knisjtas-

San Ġorġ fir- Rabat Għawdex. Qablu wkoll biex bil- flus li jdaħħlu

tagħha, huma jsebbħu l- oqbra li l- Fratellanza kien għadha kif

ngħatat mill- awtoritajiet Ċivili, fiċ- Ċimiterju tal- Addolorata.

L- informazzjoni rigward in- nicca w l- istatwa ta' Kristu fl- Ort hija

mehuda mill- pagna ta' Facebook:
Vittoriosa Historical & Cultural Society.

Vara l- kbira - Birgu (San Duminku).jpg
Marbut - Birgu (San Duminku)_edited.jpg

Dan ir- ritratt tal- Vara l- Kbira hu mehud mill- pagna ta'

Facebook:
Kunvent Dumnikan Tal- Lunzjata, il- Birgu.

HAL- QORMI
(PARROCCA SAN SEBASTJAN)

Vara l- Kbira - Qormi (San Bastjan) ritratt  tieghi_edited.jpg

IMQABBA

Vara l- Kbira - Imqabba (Ritratt tieghi) 1_edited.jpg

RABAT
(SAN PAWL)

Vara l- Kbira - Rabat Malta (San Pawl) Ritratt tieghi_edited.jpg

VALLETTA
(SAN PAWL)

VALLETTA
(SAN DUMINKU)

Belt (San Pawl)_edited.jpg
Belt (San Duminku)_edited.jpg
Belt (Ta' Liesse)_edited.jpg

VALLETTA
(TA' LIESSE)

VALLETTA
(TAL- KARMNU)

Belt (Tal- Karmnu)_edited.jpg
Belt (San Duminku) 1_edited.jpg

VALLETTA
(SAN DUMINKU)

Belt (San Duminku) 3_edited.jpg

VALLETTA
(SAN FRANGISK)

Belt (San Frangisk)_edited.jpg

IMSIDA

Imsida_edited.jpg

KALKARA
(KUNVENT TAL- KAPUCCINI)

Kalkara (Kapuccini)_edited.jpg
Kalkara (Kapuccini) 3_edited.jpg

SAN LAWRENZ

Din ix- xbieha, li tikkonsisti fi Kristu Mejjet, hija mahduma mill- artist Ghawdxi Aaron Camilleri Cauchi, li hadem fis- sena 2017.

Kristu Mejjet - San Lawrenz (ritratt tieghi) 1_edited.jpg

SANNAT

Vara l- Kbira - Sannat_edited.jpg

Fil- kappellun tal- Agunija li jinsab fuq in- naha tax- xellug, int u thares lejn l- artal maggur, insibu l- figuri ta' San Gwann l- Evangelista, tad- Duluri w il- Kurcifiss. Dawn it- tliet figuri huma xoghol fil- kartapesta li Wistin Camilleri hadem fis- sena 1920.

GHAJNSIELEM
(MADONNA TA' LORETO)

10346590_1483115595238821_5574017887540453345_n_edited.jpg

Ritratt mehud mill- pagna ta' Facebook: Il- Festa Maltija.

IL- FONTANA

57199457_1399364270203193_8683827224245174272_n_edited.jpg
57101586_663808884079588_3428948795017134080_n.jpg

Kienet is- sena 2019, meta l- artist Ghawdxi Michael Cutajar Zahra hadem din l- opra tal- marbut ghal- parrocca tal- Fontana. Statwa mahduma fl- kartapesta. Ir- raggiera hija mahduma mill- artist Ghawdxi Joseph Vella.

Rigward din il- Vara l- Kbira, hawnhekk ta' min wiehed jinnota li t- tlett figuri nhadmu separatament u jista jaghti l- kaz li meta ngabet id- Duluri ma kienx hemm dak l- iskopp. L- Istatwa tad- Duluri ngiebet f' Malta fis- sena 1930 minn gewwa Marsilja, fi Franza. Hamsin sena wara - jigifieri fis- sena 1980 - inhadmet ix- xbieha tal- Kurcifiss mill- istatwarju Michael Camilleri Cauchi. Fis- sena 2002, l- istatwarju Alfred Camilleri Cauchi, hadem il- figura ta' Gwanni. Ir- raggiera ta' San Gwann hija mahduma mill- artist Joseph Vella.

57486371_2225226077554209_5035656327708278784_n_edited.jpg

KERCEM

L- istatwarju Pawlu Aquilina hadem din l- istatwa tal- Marbut ghal- parrocca ta' Kercem.

new_edited.jpg
new1_edited.jpg

Din ix- xbieha ferm artistika tal- Ecce Homo, hija mahduma mill- artisti Ghawdxin Michael w ibnu Adonai Camilleri Cauchi.

Statwa ohra artistika li nsibu gewwa l- parrocca ta' Kercem, hija din tal- Vara l- Kbira. Dawn l- erbgha figuri gew mahduma mill- artist Michael Camilleri Cauchi.

new2_edited.jpg

GHASRI

Vara l- Kbira - Ghasri_edited.jpg
Kristu Mejjet - Ghasri (ritratt tieghi)_edited.jpg

MUNXAR

Vara l- Kbira - Munxar_edited.jpg

Din il- Vara l- Kbira li tikkonsisti fi tlett figuri - dik tal- Madonna, il- Kurcifiss u San Gwann - hija mahduma mill- istatwarju Ghawdxi Wistin Camilleri.

Ritratt mehud mill- pagna ta' Facebook: Clyde Bajada.

Copyright   2017.  All Rights Reserved.  Website designed by Wayne Mallia.        Contact Us: 9917 2787 or email on waynemallia80@gmail.com

bottom of page