top of page

QALA

Il- Purċissjoni tal- Vari tal-Ġimgħa l- Kbira ssib l- oriġini tagħha fil- Parroċċa tal- Qala fis- snin sebgħin meta kienet issir it- Talba tat- Triq tas- Salib fil- beraħ. Dan ir- rahal huwa wiehed mill- izghar fil- gzira t' Ghawdex imma ghandu storja enormi lejn id- devozzjoni tal- mewt ta' Kristu w anke dik tad- Duluri. Xhieda ta' dan huma d- diversi pitturi antiki li hemm fl-

istess knisja. Fl- 1925, saru sett kwadri artistici tal- Via Sagra bit- thabbrik ta' certu Dun Guzepp Vella w li wara sar ukoll

 

Kappillan f' din il- parrocca. Dan is- sett hareg minn taht l- idejn artistici tal- istatwarju Ghawdxi Wistin Camilleri. Il- figuri

 

huma mahdumin bhalha " Bassoriliev". L- induratura inhadmet minn Guzeppi Farrugia mill- Imdina w il- gwarnici li huma tal-

 

injam huma disinn u xoghol Kalcidon Bugeja. Fis- snin tmenin kienu jitlibbsu diversi persunaġġi bibliċi waqt il- purċissjoni

 

tad- Duluri, u fis- snin disgħin bdiet issir it- Triq tas- Salib fil- beraħ bl- istatwa tal- Kurċifiss maħdum bl- injam ġewwa

 

Ortisei. L- istess bhal Basilika tal- Isla, fil- parrocca tal- Qala hemm devozzjoni kbira lejn Gesu Redentur. Filfatt fix- xhur ta'

 

Gunju w anke Lulju, fil- Qala jigi organizzat pellegrinagg bil- vara tar- Redentur l- istess bhalma jsir l- Isla w il- fratelli jiehdu

 

sehem fil- purcissjoni ta' xulxin. Fil- Qala flok purcissjoni tal- Passjoni, nhar it- Tlieta ta' qabel il- Gimgha l- Kbira tkun

 

organizzata Via Sagra tul it- toroq tar- rahal li fiha jiehdu sehem banda ddoqq il- marci funebri, l- erba' fratellanzi tal-

 

parrocca, tfal lebsin zimarri, irgiel lebsin ta' suldati Rumani, penitenti jkaxkru ktajjen u/jew slaleb u naturalment, id- disa' vari

 

artistici li ghandhom. Fl- 2002 il- purċissjoni bdiet issir bil- vari ta’ Kristu l- Marbut, l- Ecce Homo, il- Kurċifiss, l- Inżul ta’

 

Kristu minn fuq is- Salib u l- Monument. Fl- 2005 sar ir- Redentur, fl- 2011 waslet l- istatwa ta’ Ġesù fl- Ort u fl- 2015 saret l-

 

istatwa tal- Veronika.

Il- Purcissjoni Tal- Gimgha Mqaddsa Fil- Qala

Tohrog Il- Hadd 25 Ta' Marzu Fis- 18.30

L- informazzjoni rigward il- Qala mehudha mill- ktieb, Il- Vari tal- Gimgha Mqaddsa fil- gzejjer Maltin ta' Joseph F. Grima w mis- siti: www.visitgozo.com

 

www.goodfridaymalta.com

L- ORT

Din il- vara, li turi anglu jsabbar lil Gesu, inhadmet fil- kartapesta minn Michael Camilleri Cauchi flimkien ma ibnu Adonai fl- 2011. Ta' min jinnota wkoll li din l- istatwa giet ispirata minn pittura li kien pinga l- artist Daniz Carl Bloch fis- sena 1873.

Ritratti tal- Ort mehudin mill- pagni ta' Facebook:Marci Funebri, Funeral Marches,

 

Marchas Funebres u Gimgha l- kbira Qala 

IL- MARBUT

Xoghol fil- kartapesta minn Spanja tad- ditta  El Arte Cristiano izda li nxtrat mid- ditta Mar Statue Sacre ta' Ruma ghall- habta tas- sena 2000

Ritratti tal- Marbut mehudin mill- pagni ta' Facebook: Gimgha l-

 

kbira Qala 

ECCE HOMO

Statwa Spanjola tal- kartapesta li nxtrat ghall- habta tas- sena 2000 mid- ditta Mar Statue Sacre ta' Ruma.

Ritratti tal- Ecce Homo mehudin mill- pagna ta' Facebook: Gimgha l- kbira Qala 

IR- REDENTUR

Din ir- rapprezentazzjoni ta' Gesu jaqa' taht it- toqol tas- salib issawret fil- kartapesta fl- 2005 minn Michael Camilleri Cauchi.

Ritratti tar- Redentur mehudin mill- pagna ta' Facebook: Gimgha l- kbira Qala 

Kurcifiss (Qala).jpg

IL- KURCIFISS

Fl- 1948, l- avukat Anton Buttigieg - aktar 'il quddiem it- tieni President tar- Repubblika ta' Malta - irregala dan il- Kurcifiss devot lill- parocca. Hi statwa minquxa fl- injam (qastan) mid- ditta Ferdinando Stuflesser ta' Ortisei, Bolzano, l- Italja.

Ritratti tar- Kurcifiss mehudin mill- pagna ta' Facebook:Gimgha l- kbira

Qala 

IL- VERONIKA

Il- vara tal- Veronika hija statwa pjuttost gdida li zdiedet ma din il- purcissjoni fis- sena 2015. Mahduma fil- kartapesta mill- Ghawdxin Michael Camilleri Cauchi w ibnu Adonai. Din il- vara harget processjonalment ghal- ewwel darba f' Hadd il- Palm, nhar id- 29 ta' Marzu tas- sena 2015.

Ritratti tar- Veronika mehudin mill- pagna ta' Facebook:Gimgha l- kbira Qala 

IL- VARA L- KBIRA

Grupp statwarju ta' tliet figuri - il- Kurcifiss, il- Madonna w San Gwann. Kemm il- Madonna w kif ukoll San Gwann huma xoghol Wistin Camilleri li saru ghal nofs is- seklu 20. Il- Kurcifiss huwa xoghol antik u kien gie rrestawrat minn Michael Camilleri Cauchi fejn imbaghad inbidel ma wiehed gdid li sar fis- sena 2012 mill- istess statwarju. Matul ir- randan, dawn l- istatwi jkunu armati fuq l- artal maggur. (ritratti isfel)

Ritratti tal- Vara l- Kbira mehudin mill- pagna ta' Facebook:Gimgha l- kbira Qala 

Ritratt tal- Kurcifiss mehud mill- pagna ta'

 

Facebook:Gimgha l- kbira Qala 

Ritratt mehud mill- pagna ta' Facebook:Marci Funebri,

 

Funeral Marches, Marchas Funebres 

ID- DEPOZIZZJONI

Din hi vara Spanjola b' seba' figuri - Kristu, San Gwann, Nikodemu, Guzeppi D' Arimatea, il- Madonna, Marija Maddalena u Marija ta' Kleofa - li nhadmet f' carta madera (kartapesta) f' Barcellona, Spanja, fl- 2002. Inxtrat mid- ditta Mar Statue Sacre ta' Ruma. Hi l- unika vara fil- gzejjer Maltin li litteralment turi 'l Gesu qed jitnizzel mis- salib.

Ritratti tad- Depozizzjoni mehudin mill- pagna ta' Facebook:Gimgha l- kbira Qala 

Ritratti tal- Monument mehudin mill- pagna ta' Facebook: Marci Funebri, Funeral Marches, Marchas

Funebres 
u Anton Aguis

IL- MONUMENT

Din hi vara mahduma fil- kartapesta mid- ditta Spanjola El Arte Cristiano, ingiebet minn Ruma ftit tas- snin ilu. Karmnu Curmi qed jahdem fuq ix- xoghol tal- urna filwaqt li Maria Cutajar u Cettina Theuma qed jahdmu fuq ix- xoghol tal- hjata. L- urna giet imzanzna l- ewwel darba ghal purcissjoni tas- sena 2012.

ID- DULURI

Din il- vara ta' Marija Addolorata ngiebet mill- knisja ta' Savina, Victoria, fl- 1924 u hi attribwita lil Karlu Darmanin. Darba kienet tappartjeni lill- parrocca San Gorg ta' Victoria w jista jkun hi l- istess vara li kienet ordnata fl- 1806 u nqala' nkwiet dwarha ghax l- istatwarju ma hadimhiex kif xtaquha l- kummissjonanti. Jekk hi l- vara tal- 1806, ma jistax ikun li sawwarha Darmanin (1825 - 1909).

Ritratti tad- Duluri mehudin mill- pagna ta'

 

Facebook:Gimgha l- kbira Qala 

L- informazzjoni rigward il- vari mehudha mill- ktieb: Il- Vari tal- Gimgha Mqaddsa fil- gzejjer Maltin ta' Joseph F. Grima

Copyright   2017.  All Rights Reserved.  Website designed by Wayne Mallia.        Contact Us: 9917 2787 or email on waynemallia80@gmail.com

bottom of page