top of page

ISLA

(BAZILIKA MARIJA BAMBINA)

Minn hafna snin ilu l- Altar tar- Repozizjjoni kien u ghadu jintrama fl- altar tal- kappella tas- Sagrament. F' certu snin gieli ntrama fl- Oratorju tal- Kurcifiss u xi drabi anke fl- altar tar- Ruzarju. F' Hamis ix- Xirka w fil- Gimgha mqaddsa filghodu l- kappella tkun armata b' hafna ornamenti tal- fidda li normalment jintuzaw fil- festa titulari. Fosthom insibu ventaltar, gandlieri w anke fjuri.

Ritratti mehudhin mill- pagni ta' Facebook: Joe Scerri Micheal John Rutzen.

L- informazzjoni rigward l- Altar tar- Repozizzjoni ta' l- Isla (Bazilika Marija Bambina) hi mehudha mill- ktieb: 

 

L- Altari tar- Repozizzjoni fil- Parrocci ta' Malta u Ghawdex  ta' Joseph Grech.

Fil- prezent l- Altar tar- Repozizzjoni jizzejjen b' arrangamenti tal- fjuri, izda fl- antik kien ikollu tazzi tal- fidda li go fihom kien ikun hemm fjuri tal- gizi w buqari bojod. Hafna minn dawn it- tazzi kienu jigu mislufa mill- kazini tal- Isla ghal din l- okkazjoni. L- art tal- kappella kienet tinkesa bi kwantita ta' qsari bil- gulbiena b' xemgha hamra fihom.

ISLA

(KNISJA SAN FILIPPU)

Ritratti mehudhin mill- pagna ta' Facebook: Jesmond Inguanez.

Copyright   2017.  All Rights Reserved.  Website designed by Wayne Mallia.        Contact Us: 9917 2787 or email on waynemallia80@gmail.com

bottom of page