top of page

IL- FGURA

Ghalkemm il- knisja tal- Fgura hija gdida, l- Altar tar- Repozizzjoni li jintrama llum kien diga jintuza fil- knisja l- qadima u dan sar bejn wiehed w iehor fis- sena 1970. L- istil huwa wiehed Taljan u sar mis- Sur Ballucci. Fil- prezent l- Altar tar- Repozizzjoni huwa sabih; fih drapp ahmar wara l- kapsula (li kienet giet irrangata mis- Sur Joe Galea); ghandu zewgt ignub ta' l- injam li fuqhom jistrieh is- saqaf. Fit- truf jintramaw zewg angli kbar fuq pedestall kbir. Dawn ikollhom f' idejhom xi simboli ta' l- Ewkaristija w brazzi tad- dawl. Xi snin ilu, kien sar ukoll tapit gdid li jintrama quddiem dan l- altar.

L- informazzjoni rigward l- Altar tar- Repozizzjoni tal- Fgura hi mehudha mill- ktieb: 

 

L- Altari tar- Repozizzjoni fil- Parrocci ta' Malta u Ghawdex  ta' Joseph Grech 

Copyright   2017.  All Rights Reserved.  Website designed by Wayne Mallia.        Contact Us: 9917 2787 or email on waynemallia80@gmail.com

bottom of page