top of page

 BORMLA

(KOLLEGGJATA)

Ritratt mehud mill- pagna ta' Facebook: Il- Gimgha Mqaddsa f' Bormla..

L- Altar tar- Repozizzjoni tal- Kolleggjata ta' Bormla huwa l- aktar wiehed sabih w artistiku wara dak tal- Katidral tal- Imdina. Jikkonsisti f' Kappella artistika mahduma fl- injam b' mod tassew sabih bi stil barokk. Kollox huwa ta' l- injam: l- art, it- tarag, il- kolonni, il- hajt u kif ukoll il- koppla - aktarx li saru mill- Bormliz Giuseppe De Giovanni ghall- habta tas- sena 1848. F' 

Hamis ix- Xirka dan is- Sepulkru jitqieghed fil- Kappella tas- Sagrament li fiha jiffittja tassew ezatt. Ix- xbiha tal- Missier etern hija ta' Abram Gatt u l- kapsula hija tal- fidda, mahduma mill- argentier Aloisio (Luigi) Dalmas aktarx fis- sena 1804. Fil- gwerra ta' l-

1940 - 1944 garrab xi hsarat u ghal naqra ma giex moghti ghall- hruq lil tal- Victory Kitchen. Sar attentat biex jerga jibda jintrama bejn l- 1970 u l- 1975 imma kienet lahqet saritlu hafna hsara. Fl- 1988, rega' nbeda x- xoghol u  gie rrestawrat u rhamat mill- artist Bormliz Carmelo De Lorenzo w grupp sabih ta' voluntieri li b' sagrificcju kbir gabuh isbah milli kien qabel. Tqieghed fih ukoll ventartal tal- fidda ta' l- altar ta' San Gwann, xoghol tad- ditta Antonio Ghezzi ta' Milan, disinn ta' Abram Gatt. Skond taghrif moghti dan l- ahhar, is- Sepulkru ta' Bormla sar ghall- habta tal- 1827, billi ghadd ta' mastrudaxxi w nies tas- snajja Bormlizi kienu talbu biex ikunu jistghu jahdmu fil- Hdud biex jilhqu jlestu s- Sepulkru ghall- Gimgha Mqaddsa. Ghall- ewwel kien hemm il- hsieb li dan jintrama fil- kappellun tal- Kurcifiss. Dan is- Sepulkru baqa dejjem jintrama sal- 1939. Wara rrestawr, nhar id- 29 ta' Marzu tas- sena 1988, saret okkazzjoni specjali ta' inawgurazzjoni wara li ntrama ghal' darb' ohra ghall- funzjonijiet u l- qima tal- Gimgha Mqaddsa.

Ritratti mehudhin mill- pagna ta' Facebook:

 

Il- Gimgha Mqaddsa f' Bormla..

L- informazzjoni rigward l- Altar tar- Repozizzjoni ta' Bormla (Kolleggjata) hi mehudha mill- ktieb: 

 

L- Altari tar- Repozizzjoni fil- Parrocci ta' Malta u Ghawdex  ta' Joseph Grech u mis- sit: Cospicuaparish.org.mt.

BORMLA

KNISJA TAL- PATRIJIET KARMELITANI SKALZI

(SANTA TEREZA)

Ritratti mehudhin mill- pagna ta' Facebook: Patri Martin Borg.

Copyright   2017.  All Rights Reserved.  Website designed by Wayne Mallia.        Contact Us: 9917 2787 or email on waynemallia80@gmail.com

bottom of page