top of page

 BIRKIRKARA

(SANT ' ELENA)

Dan l- altar kien jigi mhejji f' wahda mill- kappelli laterali, b' tizjin ta' fjuri bojod, gulbiena, dwal bit- tazzi homor taz- zejt, xbihat ta' bosta angli w kapsula mpoggija go raggiera kbira u mqieghda fil- gholi. Ic- celebrant kien jitla b' tarag apposta w fiha jpoggi l- pissidi mghotti b' korporal u marbut b' zigarella twila bajda li kienet tinzamm b' devozzjoni kbira mill-

Ritratti mehudhin mill- pagni ta' Facebook: Net Tv, Bridgitte Galea, Santa Liena u Birkirkara, Ronald Falzon

 

1st Birkirkara Scout Group.

fidili. Dawn l- ahhar snin dan l- altar ha sura ohra. Tnisslet l- idea li tintuza t- Tribuna. Din kienet tintuza fil- festa tal- Qalb ta' Gesu w kienet tithejja f' tarf Triq il- Kbira, Birkirkara, u f' nofs il- Purcissjoni Solenni c- Celebrant kien jitla' fuqha, jitkanta t- Tantum Ergo w jaghti l- Benedizzjoni u wara tkompli l- Purcissjoni. Din kienet intuzat ukoll fuq il- fosos tal- Furjana. Ghalhekk

kienet idea f' waqtha, billi ma baqghetx tintuza aktar sa minn snin ilu, li tigi rrestawrata w irhamata mill- gdid biex fuqha jsir Altar tar- Repozizzjoni xieraq ghall- okkazjoni. Mhix qed tigi uzata l- parti ta' fuq li kellha sura ta' baldakkin. Id- dehra taghha tnissel devozzjoni lejn Gesu li jkun jinsab fic- centru taghha, imdawwar bil- fjuri w id- dwal (dwal sa nofs il- lejl ta' Hamis ix- Xirka, billi l- Gimgha jrid ikun imnaqqas) u meqjum minn erwieh devoti li jzuruh.

L- informazzjoni rigward l- Altar tar- Repozizzjoni ta' Birkirkara (Sant' Elena) hi mehudha mill- ktieb: 

 

L- Altari tar- Repozizzjoni fil- Parrocci ta' Malta u Ghawdex  ta' Joseph Grech.

BIRKIRKARA

KNISJA SAN FRANGISK

KNISJA TA' SAN PAWL

Ritratti mehudhin mill- pagni ta' Facebook: Knisja San Frangisk Birkirkara u Knisja ta' San Pawl birkirkara.

BIRKIRKARA

KNISJA TAL- FILJALI

(MARIJA BAMBINA)

KNISJA TA' SANTA MARIJA

Ritratti mehudhin mill- pagna ta' Facebook: Knisja Santa Marija Birkirkara.

Ritratti mehudhin mill- pagna ta' Facebook:

 

Knisja Filjali Ta' Maria Bambina,B'kara.

BIRKIRKARA

KNISJA TA' SAN GUZEPP HADDIEM

Ritratti mehudhin mill- pagna ta' Facebook: Parroċċa San Ġużepp Ħaddiem - B'Kara.

SANTWARJU TA' SANTA TEREZA

Ritratti mehudhin mill- pagna ta' Facebook: Santwarju ta' Santa Tereza, B'Kara.

SWATAR

Ritratti mehudhin mill- pagni ta' Facebook: Net Tv u Parrocca Swatar.

Copyright   2017.  All Rights Reserved.  Website designed by Wayne Mallia.        Contact Us: 9917 2787 or email on waynemallia80@gmail.com

bottom of page