top of page

HAL- BALZAN 

(PARROCCA)

Sas- sena 1993 l- Altar tar- Repozizzjoni kien jintrama fl- altar tar- Ruzarju, li kien jikkonsisti f' kappella sabiha hafna tixbah lil dik tal- Katidral ta' l- Imdina li, biex titla' sal- kapsula kien hemm tnax -il targa li kull wahda kienet wiesgha erba' metri. It- tarag kien ikun kollu gulbiena w fjuri bojod. Fuqu kellu jidher is- sena 1866. Fl- 1952 kien gie rrestawrat ghaliex kellu bzonn

Ritratti mehudhin mill- pagna ta' Facebook: Parroċċa Balzan - Balzan Parish.

hafna. Fis- sena 1993 giet irrestawrata w indurata l- prospettiva tal- altar tar- Ruzarju. Peress li parti mill- armar ta' l- Altar tar- Repozizzjoni kienet tintrabat mal- prospettiva, kien gie deciz biex ma jintramax aktar f' dan il- post. F' dawn l- ahhar snin l- Altar tar- Repozizzjoni qieghed jintrama fl- altar ta' San Mikiel li qieghed fl- istess kappellun. Qieghed fic- cokon, izda sabih ukoll, u 

Balzan 2.jpg

milhuq min- nies minn kullimkien.

L- informazzjoni rigward l- Altar tar- Repozizzjoni ta' Hal- Balzan (Parrocca) hi mehudha mill- ktieb: 

 

L- Altari tar- Repozizzjoni fil- Parrocci ta' Malta u Ghawdex  ta' Joseph Grech.

HAL- BALZAN 

(KAPPELLA BON PASTUR)

(KAPPELLA SAN FRANGISK)

Ritratti mehudhin mill- pagna ta' Facebook.

Copyright   2017.  All Rights Reserved.  Website designed by Wayne Mallia.        Contact Us: 9917 2787 or email on waynemallia80@gmail.com

bottom of page