top of page

IL- HRUG TAL- VARA TAR- REDENTUR

Il- purcissjoni bix- xbiha tar- Redentur ghadha
ssir fi zmienna. Dan ghax fost il- poplu Malti hawn devozzjoni kbira lejn ir- Redentur. Bla dubju ta' xejn l- akbar devozzjoni li hawn f' Malta hi lejn ir- Redentur tal- Isla li hu maghdud bhala xbiha mirakoluza. Permezz tieghu jinqalghu hafna grazzji. Meta dan ir- Redentur johrog processjonalment ikun hemm hafna nies jakkumpanjawh. Jum ir- Redentur ma jsirx fl- Isla biss. Ilu jsir fil- Mosta sa mill- 1985 flok il- festa tal- Via Sagra. Isir ukoll fin- 

fin- Naxxar sa mis- 7 ta' Marzu 1986 meta hareg fil- qtar tax- xita w dar biss id- dawra tal- knisja fuq barra. F' Bormla f' Ras ir- Randan sa mill- 1995 u fiz- Zejtun ukoll sa mill- 1986 u f' hafna parrocci ohrajn. Isir ukoll f' diversi parrocci f' Ghawdex, fosthom  gewwa x- Xewkija. Qabel il- purcissjoni jkun hemm quddiesa li generalment jiehu sehem fiha l- kor tal- parrocca Vox Clamantis. Tul dan il- pellegrinagg tinghad il- Via Sagra. Huma diversi xbihat tar- Redentur li nsibu fil- parrocci tal- gzejjer taghna, fejn bosta minnhom johorgu b' purcissjoni waqt li ohrajn le. F' din il- pagna ser naghtu harsa lejn dawn l- istatwi.

Din l- informazzjoni hija mehuda mill- ktieb: '' Il- Gimgha Mqaddsa u l- Ghid il- Kbir ''' miktub mill- awturi Stanley Mangion u Christopher Magro.

Redentur - Santa Venera (ritratt tieghi)_edited.jpg

IL- VARI TAR- REDENTUR F' MALTA (FIL- KNEJJES)

Redentur - Fgura 1_edited.jpg

FGURA

Nhar l- 10 t' April tas- sena 2017 fil- parrocca tal- Fgura kienet giet inawgurata statwa mill- isbah ta' Gesu Redentur. L- istatwa ħarġet mill- bottega tal- familja Camilleri Cauchi fil-Fgura. Kif kien Kif spjega l- artist Aaron Camilleri Cauchi, il- pożizzjoni ta’ Kristu ma tirrappreżentax il- waqgħa taħt it- toqol tas- salib. F' din l- istawa naraw lil Kristu b' libsa bajda, waqt li s- salib m' huwiex tal- injam iżda forma ta’ żokk u fil-forma tal- ittra T. Din l- istatwa nħadmet fil- kartapesta u hi rigal minn tmien żgħażagħ lill- parroċċa tal- Fgura.

Din l- informazzjoni hi mehuda mis- sit: Tvm.com.mt.

GZIRA

Kienet is- sena 2017, fejn ittiehdet l- inizzjattiva biex din l- istatwa tant devota ta' Gesu Redentur tibda tohrog bil- pellegrinagg mill- parrocca Madonna tal- Karmnu f' ras ir- Randan. Originarjament din l- istatwa kienet tinsab fil- knisja tar- Redentur, fejn qabel kien hemm is- sorijiet Agostinjani fi Triq San Albert. Jinghad li din l- istatwa hija attribwita lil Wistin Camilleri w hija wahda minn dawk il- ftit statwi fejn naraw lil Gesu Redentur bil- wieqfa.

Redentur%20-%20Gzira%202_edited.jpg

Ritratt mehud mill- pagna ta' Facebook: Gaetano Incorvaja.

Redentur - Hamrun (ritratt tieghi) 1_edited.jpg

HAMRUN

Din l- istatwa ta' Gesu Redentur hija meqjuma fil- knisja Arcipretali ta' San Gejtanu fil- Hamrun. Ta' min wiehed jinnota li din ix- xbieha hija mahduma b' certu majjestrija. Jinghad li l- istatwa hija attribwita lil artist Saverio Laferla w kienet taghmel parti mis- sett l- antik tal- belt Valletta.

KALKARA

Redentur%2520-%2520Kalkara_edited_edited

Ritratt mehud mill- pagna ta' Facebook: Patrijiet Kapuccini Kalkara.

Redentur%20-%20Ghaxaq_edited.jpg

Ritratt mehud mill- pagna ta' Facebook: Għaqda Mużikali Santa Marija, Ħal Għaxaq A.D. 1873.

GHAXAQ

Gewwa r- rahal ta' Hal- Ghaxaq insibu zewg statwi meqjuma lil Gesu Redentur. Wahda minnhom hija pjuttost ricenti, li nhadmet fis- sena 2014 u narawha fil- purcissjoni tal- Gimgha l- Kbira. Din li qed naraw fir- ritratt (xellug), hija l- vara l- antika li kienet tohrog processjonalment fil- Gimgha Mqaddsa sas- sena 2013 u llum il- 

gurnata tinsab fil- kappella ta' Santu Kristu w tohrog bil- pellegrinagg f' Ras ir- Randan. L- istatwarju huwa l- Belti Peppi Vella u saret bejn is- snin l- 1821 u l- 1865.

NAXXAR

Din ix- xbiha ta' Gesu Redentur li nsibu gewwa n- Naxxar hija xoghol l- istatwarju Saverio Laferla li kien hadem fis- sena 1751. Illum din l- istatwa tohrog bil- pellegrinagg fir- raba gimgha tar- Randan.

Redentur - Naxxar.jpg

Ritratt mehud mill- pagna ta' Facebook: Gimgha Kbira Naxxar.

Redentur%20-%20MarsaXlokk_edited.jpg

Ritratt mehud mill- pagna ta' Facebook: Gimgha l- Kbira Zejtun.

MARSAXLOKK

Gewwa r- rahal pittoresk ta' Marsaxlokk, insibu din l- istatwa ta' Gesu Redentur li jinghad li dan ir- Redentur kien taz- zwieten qabel dak li hemm illum. Dan ix- xbieha tinsab gon- nicca li hemm fit- triq li taghti miz- Zejtun ghal Marsxlokk. Illum dan ir- Redentur jintrama fil- bidu tar- Randan fil- Knisja Parrokkjali ta’ 

Marsaxlokk u isir pellegrinaġġ bih fl- ewwel Ġimgħa tar- Randan stess. Ftit qabel jum il- festa tad- Duluri, dan jerġa’ jitpoġġa f’ postu fin- niċċa tiegħu. In- nicca giet irrestawrata fis- sena 2019.

MELLIEHA

Fil- Knisja ta' Marija Bambina gewwa l- Mellieha, nsibu statwa tar- Redentur li originarjament kienet taghmel parti mis- sett ta' vari li nsibu gewwa Bormla, qabel dak li hemm illum il- gurnata. Dan kien gie mibjugh lill- parrocca tal- Mellieha wara li l- Bormlizi kienu ordnaw ir- Redentur li ghandhom 

Redentur - Mellieha (ritratt tieghi) 1_edited.jpg

prezenti. Jinghad li din l- istatwa kienet giet Malta minn certu Francesco Ratto.

Redentur%20-%20San%20Pawl%20il-%20Bahar_

SAN PAWL  IL- BAHAR

Gewwa San Pawl il- Bahar insibu wahda minn dawk ix- xbiehat ta' Gesu Redentur pjuttost ricenti. Din l- istatwa hija mahduma mill- istatwarju Ghawdxi Joseph Cutajar Zahra, fis- sena 2013.

Ritratt mehud mill- pagna ta' Facebook: Parrocca Marija

 

Addolorata, San Pawl il- Bahar.

QORMI

(SAN BASTJAN)

Il- gimgha 20 ta' Marzu tas- sena 2015 kienet ġurnata speċjali għall- paruċċani ta' San Bastjan, hekk kif għall- ewwel darba sar pellegrinaġġ bl- istatwa ta’ Ġesù Redentur, statwa li ilha madwar 30 sena miżmuma f' niċċa fil- knisja ż-żgħira ddedikata lil qaddis tal- parrocca. Kien fl-

Redentur - Qormi (San Bastjan) (ritratt tieghi)_edited.jpg

1984 meta l- parruċċana Ġanna Mifsud (maghrufa l- aktar bhalha Ganna taz- zebbug), ikkummissjonat lill- artist Alfred Camilleri Cauchi biex jaħdem statwa ta' Ġesù Redentur fil- kartapesta, iddedikata wkoll għall- pittura bix- xbieha ta' Ġesù mgħobbi bis- , li hemm f' wieħed mill- artali tal- knisja ż- żgħira. Fis- sena 2014, il- Kappillan ressaq rikors fil- Kurja biex l- istatwa jsirilha restawr estensiv u tibqa' tinżamm f' kundizzjoni tajba.Sena wara li tlesta r- restawr, sar pellegrinaġġ bl- istatwa u wara, fuq iz- zuntier tal- knisja ż-żgħira, sar it- tberik tar- restawr. Fi tmiem il- pellegrinaġġ, l- istatwa dahlet għall- ewwel darba fil- knisja parrokkjali ta' San Bastjan, fejn baqghet' tinżamm għad- devozzjoni u l- qima tal- parroċċani Nsara. Sabiex tibqa’ mfakkra din il- ġrajja, nhar il-Ħadd 22 ta' Marzu tas- sena 2015, is- Soċjetà Filarmonika Pinto u s- Sodalità San Sebastjan, fil- knisja prrokkjali tellgħu programm ta' mużika sagra.  Il- programm kien taħt il- patroċinju tal- Arċisqof Emeritu Pawlu Cremona. Dan ir- Redentur kien l- ewwel statwa fil- gzejjer taghna bl- libsa bajda u salib tond.

Din l- informazzjoni hija mehudha mis- sit: Newsbook.com.mt.

Redentur - Sacro Cuor Sliema.jpg

SLIEMA

(SACRO CUOR)

Fil- parrocca tas- Sacro Cuor gewwa tas- Sliema wkoll insibu xbieha ta' Gesu Redentur. Din l- istatwa ferm devota w artistika hija mahduma mill- iskultur Tarxiniz Renzo Gauci. Din l- istatwa tohrog bil- pellegrinagg nhar l- Erbgha tat- Tniebri. Tlestit fis- sena 2011 u harget ghal- ewwel darba b'

pellegrinagg nhar it- Tnejn, 18 t' April tal- istess sena.

SANTA VENERA

Din l- istatwa tassew devota ta' Gesu Redentur nsibuha fil- parrocca ta' Santa Venera, fejn tohrog ukoll b' pellegrinagg devozzjonali. Din ix- xbieha fil- kartapesta hija xoghol Renzo Gauci, li lesta fis- sena 2009.

Redentur - Santa Venera (ritratt tieghi)_edited.jpg
Redentur - Valletta (Santu Wistin).jpg

Ritratt mehud mill- pagna ta' Facebook: Maestro Raymond Aguis Attard.

VALLETTA

(SANTU WISTIN)

Fil- parrocca ta' Santu Wistin gewwa l- Belt Valletta, nsibu xbieha ta' Gesu Redentur pjuttost originali fil- ghamla taghha. Din l- istatwa nhadmet fis- sena 2012 mill- istatwarju bravu w Zebbugi Indri Attard fis- sena 2012. Sentejn wara gie accettat li jidhol fil- parrocca w

minn dakinhar beda johrog b' pellegrinagg devozzjonali. Ix- xoghol fuq din l- istatwa tal- kartapesta u li tizen madwar 150 kg, kien beda f' Jannar tas- sena 2012 wara li Indri kien għamel abbozz żgħir tagħha f’ Diċembru 2011.

SAN VINCENZ

336646261_768263765032168_1446218389440672810_n.jpg
Redentur - Birgu (San Duminku)_edited.jpg

BIRGU

(SAN DUMINKU)

IL- VARI TAR- REDENTUR F' GHAWDEX (FIL- KNEJJES)

GHARB

Din ix- xbieha ta' Gesu Redentur fil- kartapesta nsibuha gewwa l- parrocca tal- Vizitazzjoni fl- Gharb u nhadmet fis- sena  1988 mill- artist Ghawdxi Michael Camilleri Cauchi.

Redentur%20-%20Gharb%20(Gozo)%201_edited

Ritratt mehud mill- pagna ta' Facebook: Il- Festa Maltija.

Redentur - Kercem (Gozo).jpg

Ritratt mehud mill- pagna ta' Facebook: Parrocca Madonna Tas-

 

Sokkors u San Girgor il- Kbir.

KERCEM

Gewwa l- parrocca ta' Kercem, insibu tradizzjoni unika marbuta max- xbieha ta' Gesu Redentur. B' differenza ta' pellegrinaggi ohra li huma marbuta mar- Redentur, f' Kercem il- festa tieghu tigi ccelebrata lejn l- ahhar gimgha t' Ottubru. Bosta huma dawk li jistqarru li tidher barra minn zmienha peress li din ix- xbieha hija marbuta mal- jiem tal- Gimgha Mqaddsa. Biss it- tradizzjoni tghid illi l- antenati ta' dan ir- rahal kienu ddecidew li jaghmlu din il- festa ghaliex kien hawn skarsezza kbira ta' xita w ghamlu pellegrinagg bir- Redentur biex jitolbu lill- Mulej jibghat ix- xita w it- tradizzjoni tkompli tghid li r- Redentur sema' talba taghhom u din il- festa lir- Redentur baqghet issir. Ix- xoghol fuq din l- istatwa sar mill- istatwarju Wistin Camilleri fis- sena 1955.

MUNXAR

Ix- xbieha ta' Gesu Redentur li nsibu gewwa din il- parrocca, hija mahduma mill- artist Ghawdxi Joe Cutajar Zahra fis- sena 2009. Is-salib tal- kewba sar mill- mastrudaxxa Paul Curmi (ta' Spiru). L-istatwa w is- salib ġew imħallsa minn Salvinu Mercieca (tal-Ġermaniż) u uliedu. Kien il- Kan. Karm Curmi li kien ħa ħsieb dan il-proġett fuq xewqa tal- familja Mercieca.

Redentur - Munxar (Gozo) 1.jpg
57174926_424633315023385_646204128197450

FONTANA

Fil- parrocca tal- Qalb ta' Gesu gewwa l- Fontana, nsibu xbieha ta' Gesu Redentur pjuttost ricenti. Din l- istatwa giet mahduma fil- kartapesta mill- istatwarju Ghawdxi Michael Cutajar Zahra, fis- sena 2017. Ir- raggiera giet mahduma minn Joseph Vella. L- istatwa l- ġdida hadet post l- istatwa antika li

kienet inħadmet fis- sena 1980 minn Joseph Cutajar Zahra u George Gauci. Il- purċissjoni penitenzjali fil- Fontana ssir dejjem ġimagħtejn qabel il- Ġimgħa l- Kbira.

Redentur - Fontana (l- antik)_edited.jpg

L- istatwa l- antika tar- Redentur, li harget l- ahhar fis- sena 2016. Ritratt mehud mill- pagna ta'

Facebook:
Il- Festa Maltija.

Redentur%20-%20Gozo%20(Kappella%20Privat

VICTORIA

(KAPPELLA PRIVATA)

F' kappella privata gewwa r- Rabat Ghawdex insibu dik li hi meqjusa bhalha wahda mill- aktar xoghlijiet sbieh li hargu minn taht idejn l- artist Renzo Gauci. Din l- istatwa ferm artistika hija mnaqqxa fl- injam u nhaddmet fis- sena 2016.

Ritratt mehud mill- pagna ta' Facebook: Steve Attard.

SAN LAWRENZ

Fil- parrocca ta' dan ir- rahal zghir ta' San Lawrenz insibu xbieha ferm sabiha ta' Gesu Redentur. Din l- istatwa hija xoghol l- istatwarju Ghawdxi Paul Aquilina.

Redentur - San Lawrenz (Gozo) ritratt tieghi_edited.jpg
Redentur - Ghasri (Gozo) ritratt tieghi_edited.jpg

GHASRI

IL- VARI TAR- REDENTUR FIL- KAZINI

BIRKIRKARA

(DUKE OF CONNAUGHTS)

Din ix- xbieha ta' Gesu Redentur fil- kartapesta hija propjeta tal- banda Karkariza Duke Of Connaughts. Din l- istatwa tassew sabiha hija xoghol l- Ghawdxin Michael u Adonai Camilleri Cauchi w giet imzanzna ghal- ewwel darba fis- sena 2006.

Redentur - Birkirkara (Duke Of Connaught

Ritratt mehud mill- pagna ta' Facebook: Ivan Saliba.

Redentur - Birkirkara (Cirkolo).jpg

BIRKIRKARA

(CIRKOLO)

Gewwa c- Cirkolo f' Birkirkara, nsibu din l- istatwa life - size ta' Gesu Redentur. Din ix- xbieha hija mahduma mill- artist Mariorick Mifsud fis- sena 2011.

Ritratt mehud mill- pagna ta' Facebook: Santa Liena u Birkirkara.

FURJANA

(RADJU VILHENA)

Din ix- xbieha tar- Redentur li tinsab gewwa l- Belt tal- Furjana, hija propjeta ta' Brian Zammit. Din l- istatwa hija xoghol l- istatwarju Ghaxqi Silvio Mizzi, li kien hadem fis- sena 2013. Jinghad li saru bosta tentattivi biex din l- opra tidhol fil- knisja imma sal- gurnata tal- lum kull tentattiv irrizulta fin- negattiv.

Redentur - Furjana.jpg

Ritratt mehud mill- pagna ta' Facebook: Brian Zammit Floriana.

Ir- ritratti tal- vari tar- Redentur ( kemm ta' Malta w anke dawk t' Ghawdex), kif qed taraw huma mehuda minn diversi sorsi bhal siti w pagni fuq Facebook. Sfortunatament ma' stajnix - sakemm hloqna dan is-  sit - li nigbdu dawn ir- ritratti kollha peress li l- granet tal- Gimgha Mqaddsa huma qosra. Minn naha taghna ghamilna dak kollhu li stajna biex nakkwistaw kemm nistu ritratti w taht kull ritratt hemm miktub minn liema sit jew pagna nkunu gibnih. 

Copyright   2017.  All Rights Reserved.  Website designed by Wayne Mallia.        Contact Us: 9917 2787 or email on waynemallia80@gmail.com

bottom of page